Brystkreft med spredning

Forskerne vet ikke hvorfor brystkreft kommer tilbake hos noen, men ikke andre. Det at kreften kommer tilbake betyr ikke at pasienten har gjort noe feil, eller har fått feil behandling. Alle som har hatt brystkreft kan få tilbakefall. 

Median total overlevelse for pasienter med avansert brystkreft er 2-4 år, men mange kvinner kan leve mye lenger.5
Omtrent en tredjedel av kvinnene som er diagnostisert med tidlig brystkreft vil utvikle brystkreft med spredning6
Noen brystkreftpasienter har allerede spredning når de blir diagnostisert. Dette gjelder vanligvis for 5–6%, men dette varierer fra land til land.7

Brystkreft er en sykdom som deles inn i ulike undergrupper

Det finnes fire hovedtyper brystkreft med spredning:

Hormonfølsom, HER2-negativ 
Hormonfølsom betyr at kreftcellene utrykker hormonreseptorer for hormonene østrogen og progesteron. Denne typen kreftceller utrykker ikke markøren HER2. Dette er den vanligste typen brystkreft.  

HER2-positiv, som ikke er hormonfølsom 
Når brystkreftcellene produserer for mye HER2-protein vokser de raskere enn normale celler, og raskere enn andre kreftceller. Dette kalles HER2 positiv brystkreft. 15-20% av alle brystkrefttilfellene er HER2-positive. 

Hormonfølsom, HER2-positiv 
Denne krefttypen har positive markører for både HER2- og hormonreseptorer for østrogen og progesteron. 

Trippelnegativ 
Denne typen av brystkreft er hverken hormonfølsom eller har reseptorer for HER2. Mellom 10-20% av alle brystkrefttilfellene er trippelnegative.  

Brystkreft deles også inn i ulike stadier
 

Pasientens stadium av brystkreft ved diagnose har betydning for både prognose og valg av behandling.2

Brystkreft stadium IV betyr at kreften har spredt seg til andre organer enn brystet.2 Dette stadium er kjent som metastatisk brystkreft eller brystkreft med spredning.4 For pasienter med brystkreft med spredning blir målet for behandlingen å forlenge livet, utsette tid til progresjon av sykdommen og opprettholde best mulig livskvalitet.

Brystkreft sprer seg oftest til skjelett, lever, hjerne og lunger.

Spredning til skjelettet er den vanligst årsaken til smerter, og forekommer hos mer enn 2/3 av kvinner med brystkreft med spredning.2

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:
  1. Cancer in Norway 2018. Hentet ut Mars 2020: https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreftstatistikk/
  2. American Cancer Society. How is Breast Cancer Staged. Hentet ut Mars, 2020: http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-st...
  3. Onitilo A, Engel JM, Greenlee RT et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4- 13.
  4. Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502. 
  5. Mosher C, Johnson C, Dickler M ,et al. Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of Physical, Psychological, and Social Sequelae. Breast J 2013;19:285-292.
  6. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 13. utgave 05/2019, https://nbcg.no/retningslinjer/
  7. https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/om-brystkreft/ per Mars 2020
     
PP-ONC-NOR-0176