Fysisk aktivitet og trening under kreftbehandling

Hva, hvordan og hvorfor? 

Av instituttleder og professor Sveinung Berntsen, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge.

 En kunnskapsbasert oppsummering (men ikke systematisk) av hva som anbefales av fysisk aktivitet eller trening for pasienter som gjennomgår adjuvant kreftbehandling, hvordan en bør gjøre eller kan få til dette, hvorfor, og kort om hva forskningen sier er viktig for å implementere fysisk aktivitet eller trening i en klinisk hverdag. 

Bedret diagnostikk og mer effektiv behandling har ført til at stadig flere overlever eller lever lengre med kreftsykdom1. Kreftbehandling, inkludert kirurgi, strålebehandling og medikamentell behandling kan imidlertid medføre flere plagsomme akutte og vedvarende fysiske og psykososiale følgetilstander under og etter behandlingen, samt seneffekter opptil mange år etter avsluttet behandling2. Det kan være redusert fysisk form, muskeltap, fatigue, hjerte-kar sykdommer, lymfeødem, nevropati, smerte, symptomer på angst og depresjon, samt redusert kognitiv funksjon. 

Fysisk aktivitet er all kroppslig bevegelse som resulterer i økt energiforbruk utover hvilenivå3. Det inkluderer aktivitet knyttet til arbeid, skole, transport og fritid. Fysisk trening er aktiviteter som er målrettet, planlagt, strukturert og gjentas over tid, og gjerne har til formål å opprettholde eller øke den fysiske formen, eller prestasjonen. 

Fysisk aktivitets- og treningsanbefalinger for pasienter som gjennomgår adjuvant kreftbehandling

Verdens helseorganisasjon kom nylig med oppdaterte generelle anbefalinger for fysisk aktivitet som inkluderer de som lever med sykdom og kroniske tilstander4,5. Minst 150 minutt med moderat intensitet per uke eller minst 75 minutt med høy intensitet, eller en kombinasjon anbefales også for pasienter som gjennomgår kreftbehandling. En bør også gjennomføre muskelstyrkende aktiviteter minst to ganger per uke. Eldre individer bør også gjennomføre aktiviteter som stimulerer balansen. 

Noe som spesielt trekkes frem som viktig for pasienter med en kreftsykdom er at rådene om trening bør være individuelt tilpasset, inneholde hva slags frekvens, intensitet, varighet og type trening som skal gjennomføres. De bør også gis ut ifra tidligere treningserfaring6,7,8

En faktor som både pasienter og helsepersonell er opptatt av er hvorvidt det er trygt å trene under kreftbehandling. Nylig ble medisinske journaler gjennomgått for pasienter som gjennomgikk adjuvant behandling og som trente regelmessig styrke og utholdenhet med enten moderat eller høy intensitet over en periode på seks måneder . Få uønskede hendelser ble rapportert. Hovedsakelig var det som ble rapportert mindre ubehag og muskel-skjelett-relaterte hendelser som stølhet og strekk, som gjerne også kan oppstå i forbindelse med trening uavhengig av om en har en kreftsykdom eller gjennomgår kreftbehandling. 

Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv, selv under kreftbehandling?

En større vitenskapelig undersøkelse hvor en objektivt kartla fysisk aktivitetsnivå med aktivitetsmåler blant pasienter med kreftsykdom viste at kun 1 % av våkentiden benyttes til helsebringende fysisk aktivitet med moderat-til-høy intensitet10

Kunnskapsgrunnlaget for hvorfor en kan anbefale selv pasienter som gjennomgår tøff kreftbehandling en fysisk aktiv hverdag øker stadig. Bedret fysisk form og -funksjon, bedre helserelatert livskvalitet, mental helse og lymfeødem samt reduksjon i kreftrelatert fatigue, er noen av helseutfallene en har gode holdepunkter for at regelmessig fysisk aktivitet eller trening kan være av betydning for11

Nylig ble det gjennomført en stor og grundig systematisk gjennomgang av randomiserte kontrollerte treningsintervensjonsstudier gjennomført blant pasienter med kreftsykdom og hvor kreftrelaterte utfall ble inkludert6. En kom fram til at det er sterk evidens for at regelmessig trening er av positiv betydning for angst, depresjon, fatigue, helserelatert livskvalitet, lymfeødem og fysisk funksjon. Moderat til høy-intensiv utholdenhetstrening (60-80% av maksimal kapasitet), 20-60 minutters varighet hver økt og 2-3 ganger i uken ble anbefalt å være mest virkningsfullt. Videre ble styrketrening 2-3 ganger per uke med moderat til høy belastning (60-80 % av en repetisjon maksimum*), 2-3 serier og med 8-15 repetisjoner rapportert å ha størst effekt. Utholdenhetstrening er også vist å ha positiv betydning for fysisk form12, og selv om en ikke nødvendigvis klarer å forbedre sin fysiske form under den mest intensive behandlingsperioden vil det å opprettholde denne være av stor betydning. Det kan også se ut som samlet treningsvolum, eller mengde, er viktigere enn treningsintensiteten. Nylig publiserte data fra en stor randomisert kontrollert treningsintervensjonsstudie (Phys-Can) illustrerer derimot at trening med høy intensitet ser ut til å ivareta den fysiske formen bedre gjennom kreftbehandlingen enn trening med lavere intensitet13.

*Det maksimale en klarer å løfte en gang

Men hvordan få den enkelte pasient mer fysisk aktiv, hva «virker»?

Selv om kunnskapsgrunnlaget tilsier at pasienter som gjennomgår kreftbehandling bør være fysisk aktive, hvorfor er det da så mange som ikke får dette til?

Flere studier har hatt søkelyset på dette. Som i den generelle befolkningen er alder, sosioøkonomiske faktorer samt adferds- og motivasjonelle aspekter av betydning for hvor fysisk aktiv en er. I tillegg rapporteres kreftsykdommens alvorlighetsgrad, behandlingstype og -varighet, bivirkninger som følge av behandlingen, kontraindikasjoner, depresjon eller angst samt tidligere aktivitets- og treningserfaringer og gjerne være viktige faktorer av betydning for hvor fysisk aktiv den enkelte pasient er14,15,16,17,18. Ellers har nyere forskning også vist at ekstra fokus på å få pasienten til å sette seg mål i når det gjelder fysisk aktivitet, selv-monitorering, planlegging og kyndig veiledning, også i en klinisk setting, kan føre til at en klarer å være mer fysisk aktiv19. Interessant i dette perspektivet er at slikt fokus på å få pasientene til å endre til en mer aktiv livsstil ser ut til å ha størst fokus på lang sikt18,19.

Fysisk aktivitet og trening er bra, vi vet hvordan vi skal motivere pasientene… Men hvordan implementere dette i en klinisk praksis?

I en travel klinisk hverdag med begrenset med ressurser er mange dyktige fagpersoner involvert i pasientes liv. Tidligere har det blitt rapportert at økt kunnskap hos helsepersonell trolig også vil øke det fysiske aktivitetsnivået hos pasienter med kreftsykdom21. Nylig ble en kunnskapsoppsummering også gjennomført hvor intensjonen var å sammenfatte hva en vet om hvordan implementere fysisk aktivitetsopplegg eller treningsprogram for pasienter som integrert del av klinisk virksomhet22. Hovedfunnene var at manglende strukturer for å støtte selve implementeringen og mangel på kvalifisert personell (treningsveiledere, fysioterapeuter) var de viktigste rapporterte hemmere. Utfordringer relatert til selve organisasjonen eller institusjonen («systemet») var også en utfordring, og tverrfaglig samarbeid innad i organisasjonen ble trukket frem som en utfordring for å få til fysisk aktivitet som del av pasientforløpet. For tiden pågår en stor klinisk intervensjonsstudie i Norge blant kvinner med gynekologisk kreft23. Flere sykehus tjener som kontroller mens fem andre har innført sykepleiersentrert (kurset i adferdsendring og veiledning), men pasientfokusert fysisk aktivitetsveiledning og oppfølging, hvor legebesøk delvis erstattes av helseteknologi. En spesialutviklet smarttelefonapplikasjon hvor pasienter både rapporterer eventuelle symptomer, får skreddersydd informasjon om sin sykdom, kan laste ned treningsprogrammer med videoer og illustrasjoner, men ikke minst som er koblet opp mot en aktivitetsklokke så deltakerne enkelt kan følge med på hvor aktive de er og om de oppnår sine aktivitetsmål. Hovedintensjonen er at pasientene skal få mer ansvar for egen pasienthverdag. Det er også en hypotese at en kan spare ressurser, oppdage tilbakefall tidligere og ikke minst oppnå en mer fysisk aktiv pasienthverdag. Resultater fra denne studien kan ventes om et par års tid.
 

Avsluttende refleksjon

Fysisk aktivitet og trening er trygt og gjennomførbart for de fleste, selv under behandling. Det er ikke sikkert en bør begynne med ny og veldig anstrengende trening i starten av behandlingsforløpet. Individuelle tilpasninger bør gjøres ut ifra preferanser, erfaring, fysisk form, diagnose og behandling. 

God kommunikasjon mellom alle som er involvert i pasientforløpet er viktig, også for å få til en fysisk aktiv pasienthverdag. Framsnakking av fysisk aktivitet samt integrere det i pasientforløpet bør gjøres.

Mer forskning må til både på individ- og systemnivå; hvordan og hvorfor (helseøkonomi, overlevelse) en bør være fysisk aktiv, også under kreftbehandling.

Referanser:
 1. Cancer in Norway 2019. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Oslo, Norway: Cancer Registry of Norway; 2020.
 2. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling - Faglige råd Oslo: Helsedirektoratet; 2020 [updated 21. april 2020. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/seneffekter-etter-kreftbehandling/Seneffekter%20etter%20kreftbehandling.pdf/_/attachment/inline/d773fe85-b9d7-4ad9-bc25-43268a6b6be1:391236444bada745bb3d8c6ad1a12a6a9e81c33a/Seneffekter%20etter%20kreftbehandling.pdf
 3. Caspersen C, Powell K, Christenson G. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Reports. 1985;100(2):126-31.
 4. Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre og gravide Helsedirektoratet: Helsedirektoratet; 2019 [updated 29. april 2019. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide.
 5. WHO 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Geneva: WHO; 2020.
 6. Campbell et al. An Executive Summary of Reports From an International Multidisciplinary Roundtable on Exercise and Cancer: Evidence, Guidelines, and Implementation. Rehabilitation Oncology. 2019;37(4):144-52.
 7. Stout et al. A systematic review of rehabilitation and exercise recommendations in oncology guidelines. CA Cancer J Clin. 2021; 71(2):149-175.
 8. Spence et al. Physical Activity and Exercise Guidelines for People With Cancer: Why Are They Needed, Who Should Use Them, and When? Semin Oncol Nurs. 2020;36(5):151075.
 9. Henriksson et al. Is it safe to exercise during oncological treatment? A study of adverse events during endurance and resistance training - data from the Phys-Can study. Acta Oncol 2021 Jan;60(1):96-105.
 10. Lynch et al. Objectively measured physical activity and sedentary time of breast cancer survivors, and associations with adiposity: findings from NHANES (2003-2006). Canc Caus Contr 2010;21:283-288.
 11. Igelström et al. Exercise during and after curative oncological treatment – a mapping review. Phys Ther Rev 2017; 22(3-4):103-115.
 12. Bjørke et al. Which exercise prescriptions optimize VO2max during cancer treatment? – A systematic review and meta-analysis. Scand J Med Sports 2019;29:1274-1287.
 13. Demmelmaier et al. Does exercise intensity matter for fatigue during (neo-)adjuvant cancer treatment? The Phys-Can randomized clinical trial. Scand J Med Sports 2021; 31(5): 1144-1159.
 14. Courneya et al. Predictors of supervised exercise adherence during breast cancer chemotherapy. Med Sci Sports Exerc. 2008;40(6):1180-7.
 15. Courneya et al. Barriers to supervised exercise training in a randomized controlled trial of breast cancer patients receiving chemotherapy. Ann Behav Med. 2008;35(1):116-22.
 16. An et al. Patterns and predictors of exercise behavior during 24 months of follow-up after a supervised exercise program during breast cancer chemotherapy. Int J Behav Nutr PA 2020;17(1):23.
 17. Douma et al. Demographic, clinical and lifestyle-related correlates of accelerometer assessed physical activity and fitness in newly diagnosed patients with head and neck cancer. Acta Oncol 2020;59:342-350.
 18. Tabaczynski et al. Demographic, medical, social-cognitive, and environmental correlates of meeting independent and combined physical activity guidelines in kidney cancer survivors. Suport Care Cancer 2020;28:43-52
 19. Mazzoni et al. Effect of self-regulatory behaviour change techniques and predictors of physical activity maintenance in cancer survivors: a 12-month follow-up of the Phys-Can RCT. BMC Cancer 2021; 21(1):1272.
 20. Mazzoni et al. Exercise Adherence and Effect of Self-Regulatory Behavior Change Techniques in Patients Undergoing Curative Cancer Treatment: Secondary Analysis from the Phys-Can Randomized Controlled Trial. Integr Cancer Ther 2020;19:
 21. Jones et al. Oncologists' opinions towards recommending exercise to patients with cancer: a Canadian national survey. Support Care Cancer. 2005;13(11):929-937.
 22. Kennedy et al. Implementation barriers to integrating exercise as medicine in oncology: an ecological scoping review. J Cancer Surv 2021; 12.
 23. Vistad et al. Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynaecologic Oncology (LETSGO study): a study protocol for a multicentre longitudinal interventional study using mobile health technology and biobanking. BMJ Open 2021; 12(7):
PP-ONC-NOR-0370