Kan vevstraume og sårtilhelning stimulere tilbakefall av brystkreft?

Av dr. Hanna Dillekås.

I denne artikkelen presenterer dr. Hanna Dillekås sin doktorgradsavhandling som studerte sammenhengen mellom kirurgi og tilbakefall i brystkreft.

Kirurgi er en viktig del i behandlingen av brystkreft, som en del av primærbehandlingen, men også i form av brystrekonstruksjon. Det å få tilbake et bryst etter å ha gjennomgått kreftbehandling er svært viktig for mange kvinner, for selvfølelse, livskvalitet, seksualitet og for å slippe en daglig påminnelse om kreften. Det aller viktigste er allikevel onkologisk trygghet, å unngå tilbakefall. Men hva om kirurgien i seg kan provosere vekst av metastaser? 

Kan vevstraume og sårtilhelning stimulere tilbakefall av brystkreft?

Brystkreft er den vanligste kreftformen for kvinner og utgjør i Norge 22% av all kreft hos kvinner1. Kirurgi for å fjerne kreftsvulsten er en hjørnestein i kreftbehandling. For mange kvinner som har gjennomgått mastektomi, fjerning av hele brystet, i forbindelse med kreftbehandling, er rekonstruksjon av brystet viktig for selvfølelse og livskvalitet2

Tumordvale som et klinisk problem

Prognosen for brystkreft har blitt betydelig bedret de siste tiårene. Samtidig er brystkreft er kjent for å kunne gi tilbakefall mange år etter kurativ behandling. En teori bak disse sene tilbakefallene er at enkelte kreftceller på et tidlig stadium har spredt seg fra primærtumor, og gått inn i en dvaletilstand et annet sted i kroppen

I denne dvaletilstanden er mikrometastasen vanskelig detekterbar, og også mindre utsatt for skade fra for eksempel kjemoterapi. Dersom slike celler på et senere tidspunkt blir vekket fra sin dvale vil de begynne å formere seg og kunne gi opphav til metastaser.

Koblingen mellom kirurgi og tumorbiologi

Vevsskade medfører signaler i kroppen som stimulerer celler til å bevege seg og dele seg, nye blodkar til å dannes og immunsystemet til å dempes.4 Dette er nødvendig for normal sårtilhelning, men er også signaler og mekanismer som kreftsvulster benytter seg av for å vokse og spre seg5. I dyremodeller har man sett at vevstraume og den etterfølgende sårtilhelningen etter kirurgi kan stimulere vekst av kreftceller og svulster.6

Avhandlingen «Importance of physical trauma on recurrence of breast cancer. Can tissue trauma synchronize growth of dormant micrometastases?» fra Universitet i Bergen 2020, studerte i flere pasientserier tilbakefallsmønster og dynamikk etter brystkreftbehandling. Hovedhypotesen var at vevstraume og sårtilhelning kan stimulere kreftceller til å gå ut av dvale, og på den måten synkronisere vekst. Da ville man anta at man får flere svulster av lik størrelse på samme tid.  

I den første pasientserien ble det vist at pasienter som ikke fikk adjuvant behandling etter kirurgi oftere hadde et tilbakefallsmønster med mange metastaser av lik størrelse tidlig etter kirurgi. Ved sene tilbakefall var spredningen i metastasediameter større. Dette kan tyde på at kirurgien har stimulert en synkronisert vekst hos noen pasienter. I tillegg så man at denne effekten ble dempet av adjuvant behandling. Når hormonbehandling ble avsluttet etter 5 år fikk pasientene et signifikant mer synkronisert metastasemønster. Med andre ord kunne synkronisert vekstmønster komme enten av at det tilkom et vekststimulerende signal, som ved kirurgi, eller ved at en veksthemmende behandling ble fjernet7. Begge tilfeller under antakelsen om mikrometastaser er tilstede.

For å studere den potensielt metastasestimulerende effekten av kirurgi gikk man videre til brystrekonstruksjon. Her fant man en topp i tilbakefall 1-1,5 år etter rekonstruksjonen. Hos en kontrollgruppe fra kreftregisteret med pasienter som ikke gjennomgikk rekonstruksjon var ikke denne toppen tilstede8. Resultatene kan tyde på at rekonstruksjonskirurgien har stimulert til vekst av mikroskopiske ansamlinger av kreftceller som før var i en dvaletilstand. Denne effekten var uavhengig av tid fra den primære kreftbehandlingen til rekonstruksjonen9. Toppen i tilbakefall var større etter mer omfattende rekonstruksjoner, men hyppigheten av tilbakefall var totalt sett ikke større hos pasienter som hadde gjennomgått brystrekonstruksjon. Altså ser det ut til at kirurgien kan fremskynde tilbakefall som ellers hadde kommet på et senere tidspunkt. Pasienter som fikk komplikasjoner ved rekonstruksjon hadde større andel tidlige tilbakefall. Til sammen peker funnene i avhandlingen på at perioden rundt kirurgi er viktig for tumorbiologien og tilbakefall av kreft.

Fremtidsperspektiver

Hvor går så veien videre? Man kan ikke fraråde brystrekonstruksjon eller annen kirurgi på bakgrunn av disse retrospektive studiene. Det er også vanskelig å tenke seg en randomisert studie der noen pasienter gjennomgår kirurgi og andre ikke. En nøkkel kan ligge i en dypere biologisk forståelse av tumordvale og hvilke spesifikke signaler ved vevsskaden og sårtilhelningen som vekker cellene fra sin dvale, for så å kunne blokkere de signalene. Dette studeres for tiden av flere forskergrupper10,11.

Referanser:
 1. Cancer Registry of Norway. Cancer in Norway 2016 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Oslo: Cancer Registry of Norway;2017.
 2. Howard-McNatt MM. Patients opting for breast reconstruction following mastectomy: an analysis of uptake rates and benefit. Breast Cancer (Dove Med Press). 2013;5:9-15.
 3. Aguirre-Ghiso JA. Models, mechansisms and clinical evidence for cancer dormancy. Nat Rev Cancer. 2007;7(11):834-846.
 4. Shaw TJ, Martin P. Wound repair: a showcase for cell plasticity and migration. Curr Opin Cell Biol. 2016;42:29-37.
 5. Ceelen W PP, Mareel M. Surgery, wound healing, and metastasis: recent insights and clinical implications. Crit Rev Oncol Hematol. 2014;89(1):16-26.
 6. Krall JA, Reinhardt F, Mercury OA, et al. The systemic response to surgery triggers the outgrowth of distant immune-controlled tumors in mouse models of dormancy. Science translational medicine. 2018;10(436).
 7. Dillekas H Transeth M, Pilskog M, Assmus J, Straume O. Differences in metastatic patterns in relation to time between primary surgery and first relapse from breast cancer suggest synchronized growth of dormant micrometastases. Breast Cancer Res Treat. 2014:146(143):627-136.
 8. Dillekås H Demicheli R, Ardoino I, Jensen SA, Biganzoli E, Straume O. The recurrence pattern following delayed breast reconstruction after mastectomy for breast cancer suggests a systemic effect of surgery on occult dormant micrometastases. Breast Cancer Res Treat. 2016;158(1):169-178.
 9. Demicheli R, Dillekås H, Straume O, Biganzoli E. Distant metastasis dynamics following subsequent surgeries after primary breast cancer removal. Breast Cancer Research. 2019;21(57).
 10. Hiller JG, Cole SW, Crone EM, et al. Preoperative beta-Blockade with Propranolol Reduces Biomarkers of Metastasis in Breast Cancer: A Phase II Randomized Trial. Clin Cancer Res. 2020;26(8):1803-1811.
 11. Forget P, Aguirre JA, Bencic I, et al. How Anesthetic, Analgesic and Other Non-Surgical Techniques During Cancer Surgery Might Affect Postoperative Oncologic Outcomes: A Summary of Current State of Evidence. Cancers (Basel). 2019;11(5).
   
PP-UNP-NOR-0143