Patient Empowerment

Patient empowerment, på norsk brukermedvirkning eller samvalg, er viktige rettigheter for pasienten i Norge, nedfelt i Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). Loven sier at pasienten har rett til medvirkning og informasjon.

Men hvordan gjøres dette i praksis?
I en artikkelserie belyser vi noen elementer rundt pasientmedvirkning. 
 
Artikkel

Patient empowerment – Hva og hvordan?

Pasientmedvirkning er et ord som kan dukke opp når man diskuterer lege-pasientforhold. Men hva er pasientmedvirkning og hvordan kan det påvirke den kliniske settingen? 

pasient
Artikkel

God kommunikasjon som grunnlag for pasientmedvirkning

Ved god kommunikasjon øker sannsynligheten for at pasientene vil følge legens råd og etterleve foreskrevet behandling, og de er mer fornøyd med den medisinske behandlingen de får.

pasient
Artikkel

Hvordan legge til rette for pasientmedvirkning?

En samtalemodell i tre trinn  gir en lett tilgjengelig struktur og kan brukes til å kommunisere med og involvere pasienter i delt beslutningstaking.

pasient
Artikkel

Pasientmedvirkning gjennom hele behandlingsforløpet

Pasientmedvirkning handler ikke om å "ta makten" fra legen og gi den til pasienten. Det handler om å skape en symbiose som gir et bedre behandlingsresultat enn den legen og pasienten kan skape hver for seg.

pasient
PP-GEP-NOR-0887