Pasientmedvirkning 

Pasientmedvirkning gjennom hele behandlingsforløpet

Pasientmedvirkningsprosessen og legens rolle er ikke over når det er tatt en felles beslutning om hvilken behandling som skal påbegynnes etter diagnostisering. Legen kan spille en viktig rolle i å styrke pasienten gjennom hele pasientforløpet og slik hjelpe ham/henne med å ta kontroll over tilstanden i dagliglivet, som for eksempel livsstilsendringer, behandlingsetterlevelse og selvmonitorering av sykdommen.

Persontilpasset og oppdatert behandlingsplan

Pasientens mål (f.eks. "å styre smertelindringen bedre så jeg ikke våkner om natten") kan avvike fra legens mål. Derfor bør legen snakke med pasienten slik at de kan bli enige om realistiske mål og handlinger for å håndtere pasientens sykdom.7 

Et fruktbart samarbeid kan motivere til livsstilsendringer

Livsstilsendringer kan ha innvirkning på utviklingen av noen kroniske sykdommer. Et godt samarbeid mellom lege og pasient, kombinert med fokus på pasientopplæring, kan bidra til å styrke og motivere pasienten til å gjennomføre positive livsstilsendringer, som et sunnere kosthold, fysisk aktivitet, osv. Hvor vellykket en slik tilnærming er, avhenger blant annet av hvor godt legen støtter pasienten, og forstår pasientens personlige engasjement og motivasjon.9 

Øk etterlevelse av legemiddelbehandling gjennom pasientmedvirkning

Pasientmedvirkning vil også kunne ha en positiv innvirkning på pasientens etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Manglende etterlevelse av legemiddelbehandling er et betydelig hinder ved behandling av kronisk sykdom, med en prevalens på 50 prosent på tvers av sykdommer. Det er mer sannsynlig at pasienter vil følge behandlingen dersom de opplever å ha kontroll over egen helse og føler de er i stand til å utføre nødvendige handlinger for å bedre egen helse, f.eks. starte opp en behandling og gjøre endringer i livsstil,  og stoler på at legen har anbefalt den beste behandlingen for dem.10

En nylig systematisk gjennomgang som inkluderte data fra 154 studier for en rekke tilstander, viste at pasientmedvirkning i form av høy grad  av mestringstro, og en sterk følelse av å ha kontroll over egen helse, bidrar til bedre behandlingsetterlevelse. I studien konkluderes det med at i tillegg til å ha tro på egne evner og opplevelse av kontroll, er det viktig at pasientene anerkjenner legens medisinske fagkunnskaper og dennes innflytelse på helsen deres. 10
 

Hjelp til selvmonitorering kan forbedre overlevelse

Legen skal gi pasienten forståelse av egen sykdom, og kunnskap om når det er nødvendig å kontakte lege. Legen kan også introdusere pasientene for digitale verktøy som kan hjelpe dem med å selv monitorere egen helse og symptomer.

Pasientrapporterte utfall (Patient Reported Outcome) er et eksempel på hvordan medvirkende pasienter kan spille en viktig rolle i håndtering av egen sykdom ved å rapportere om egen helse, livskvalitet eller funksjonsstatus forbundet med behandlingen de har fått:

I en nylig studie ble kreftpasienter som mottok kjemoterapi tilfeldig plassert i en gruppe som selvrapporterte 12 vanlige symptomer via nettbrett (intervensjonsgruppe), eller i en gruppe hvis symptomer ble monitorert og dokumentert av leger, slik det vanligvis gjøres i klinisk praksis. I intervensjonsgruppen mottok de behandlende legene symptomutskrifter når pasientene hadde legetime, og sykepleiere mottok e-postvarsler når pasientene rapporterte alvorlige eller forverrede symptomer. Studien viste at nettbasert symptommonitorering med pasientrapporterte utfall resulterte i overlevelsesfordeler samt signifikante fordeler for pasientenes livskvalitet.11


Pasientmedvirkning – lik maktfordeling

Pasientmedvirkning handler ikke om å "ta makten" fra legen og gi den til pasienten. Det handler om å skape en symbiose som gir et bedre behandlingsresultat enn den legen og pasienten kan skape hver for seg. Symbiose kjennetegnes av lik maktfordeling – legen og pasienten er gjensidig aktive, respekterer hverandres behov og samarbeider for å oppnå et optimalt resultat.12

Pasientmedvirkning og pasientengasjement i helsepleie har blitt kalt "århundrets suksessmedisin" fordi det har potensialet til å gi forbedrede helseutfall, bedre pasientpleie og lavere kostnader.13 Legen spiller en sentral rolle gjennom hele pasientforløpet ved å styrke pasienter, og hjelpe dem med å ta kontroll over tilstanden i dagliglivet .
 

Pasientmedvirkning handler ikke om å "ta makten" fra legen og gi den til pasienten. Det handler om å skape en symbiose som gir et bedre behandlingsresultat enn det legen og pasienten kan skape hver for seg .

Nyttig kilder om brukermedvirkning: 
Hva er pasientens rettigheter med hensyn til brukermedvirkning?
Les mer på helsenorge.no

Aktuelle artikler

Patient empowerment – Hva og hvordan? Pasientmedvirkning er et ord som kan dukke opp når man diskuterer lege-pasientforhold. Men hva er pasientmedvirkning og hvordan kan det påvirke den kliniske settingen? 

God kommunikasjon som grunnlag for pasientmedvirkningÅ kommunisere med den medvirkende pasienten

Hvordan legge til rette for pasientmedvirkning? En samtalemodell i tre trinn  gir en lett tilgjengelig struktur kan brukes til å kommunisere med og involvere pasienter i delt beslutningstaking 

Legemidler og behandlingsområder

Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanser:

7.    European Patients Forum. Empowered patients are an asset to society. Conference Report. June 2015 http://www.eu-patient.eu/globalassets/campaign-patient-empowerment/pe-conference-report.pdf Lest 31.10.2018
9.    Fisher L, Polonsky WH, Hessler D et al. A practical framework for encouraging and supporting positive behaviour change in diabetes. Diabetic Medicine 2017 Dec;34(12):1658-1666.
10.    Náfrádi L, Nakamoto K, Schulz PJ. Is patient empowerment the key to promote adherence? A systematic review of the relationship between self-efficacy, health locus of control and medication adherence. PLoS One. 2017 Oct 17;12(10):e0186458. 
11.    Basch EM, Deal AM, Dueck AC et al. Overall survival results of a randomized trial assessing patient-reported outcomes for symptom monitoring during routine cancer treatment. Journal of Clinical Oncology 2017 35:18_suppl, LBA2-LBA2 
12.    Johnston KJ. Patient empowerment in the United States: a critical commentary.  Health Expect. 1999; 2(2): 82–92.
13.    Chen J, Mullins CD, Novak P et al. Personalized Strategies to Activate and Empower Patients in Health Care and Reduce Health Disparities. Health education & behavior: the official publication of the Society for Public Health Education. 2016;43(1):25-34. 

PP-GEP-NOR-0887