Lyrica får B-status

Legemiddelverket flytter pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B fra 1. juni 2018. 

Virkestoffet ble satt på overvåkingslisten i 2010 på grunn av rapporter om avhengighet, misbruk og seponeringseaksjoner. Etter en omfattende utredning har Legemiddelverket bestemt at pregabalin nå flyttes til reseptgruppe B.1

 

Les mer om Lyrica og B-status 

 

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Lyrica:

Angioødem og hypersensitivitetsreaksjoner er rapportert ved behandling med pregabalin. Pregabalin skal seponeres umiddelbart ved symptomer på hypersensitivitetsreaksjoner eller angioødem. 
 
Pregabalin clearance er nesten direkte proporsjonal med kreatininclearance, dosejustering er nødvendig ved redusert nyrefunksjon. 
 
Etter seponering av korttids- og langtidsbehandling med pregabalin er det observert seponeringssymptomer hos enkelte pasienter, pasienten bør informeres om dette ved behandlingsstart. Seponering gjøres gradvis over minimum 1 uke.
 
Tilfeller av feilbruk, misbruk og avhengighet er sett. Forsiktighet utvises hos pasienter med kjent tidligere rusmisbruk, vær oppmerksom på symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet (utvikling av toleranse, doseeskalering, legemiddelsøkende oppførsel er rapportert).
 
De mest vanlige rapporterte bivirkningene i kliniske studier var svimmelhet, søvnighet, munntørrhet, ødem, sløret syn, vektøkning og forstoppelse.


Preparatinformasjon

 

Referanse:

1. www.legemiddelverket.no/nyheter/pregabalin-lyrica-flyttes-til-reseptgruppe-b (28.05.18)