Prøv estimATTR

Estimer sannsynligheten for wtATTR-CM med en kunstig intelligens-/ maskinlæringsalgoritme.

Klikk her

Kardial amyloidose er ingen opplagt diagnose. Sykdommen kan presentere med en rekke forskjellige kardiale og ikke-kardiale tegn og symptomer. Med en algoritme utviklet med kunstig intelligens og maskinlæring kan man forutsi sannsynlighet for at en hypotetisk hjertesviktpasient har villtype transtyretin amyloid kardiomyopati (wtATTR-CM).

Les mer


Vyndaqel (tafamidis)

▼Vyndaqel (tafamidis) 61 mg er indisert til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)1. Anbefalt dosering er 1 kapsel 1 gang daglig. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRP-substrater. Bivirkninger: Flatulens og økte leverfunksjonsverdier ble sett, men årsakssammenheng er ikke fastslått. 

Pakning: Myke kapsler, 30 stk., Reseptgruppe: C.  

Vyndaqel 61 mg er godkjent i Beslutningsforum for nye metoder på følgende betingelser2

 1. Oppstart av behandling kan kun gjøres av kardiolog med erfaring i behandling av transtyretin amyloidose (ATTR), ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen. 
 2. Pasienten må ha en sikkert diagnostisert ATTR kardiomyopati, vanligvis med nukleær-medisinsk påvist amyloid i myokard. Pasienten skal ved oppstart være i NYHA-klasse I eller II.  
 3. Pasienten skal ha en forventet gjenstående levetid betydelig over 18 måneder.  
 4. Ved progresjon til vedvarende (minst 6 måneder) NYHA-klasse III, skal beslutning om å fortsette behandlingen tas i samråd med kardiolog med erfaring i behandling av ATTR, ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.  
 5. Ved rask progresjon til vedvarende NYHA-klasse III i løpet av 6 måneder etter initiert behandling, bør behandlingen avsluttes. 

Før forskrivning, konsulter preparatomtalen på www.legemiddelsok.no 

Godkjenningen gjelder fra og med 15.07.2022 

Transtyretin amyloid kardiomyopati kalles også kardial amyloidose. Sykdommen er livstruende, sjelden og forblir ofte uoppdaget eller feildiagnostisert. Det er en progredierende sykdom der behandlingen har best effekt dersom den starter tidlig i sykdomsforløpet3.

Andre navn som brukes på den samme sykdommen er:

 • Kardial amyloidose
 • Transtyretin amyloid kardiomyopati
 • Hjerteamyloidose
 • ATTR-CM
 • wtATTR-CM (villtype)
 • hATTR (familiær)

Forskrivningsinformasjon Vyndaqel

Referanser:
 1. Legemiddelsøk.no. Vyndaqel 61 mg. Preparatomtale (SPC) Vyndaqel 07.02.2020 pkt. 4.8
 2. Nye metoder. Tafamidis (Vyndaqel) - Indikasjon II.  https://nyemetoder.no/metoder/tafamidis-vyndaqel-indikasjon-ii/ Lest 21/6 2022
 3. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016.
Preparatomtale

SPC
Felleskatalogtekst

PP-VYN-NOR-0236