Fragmin under graviditet

Dalteparin går ikke over i placenta. En stor mengde data på gravide kvinner (utfallet av mer enn 1000 graviditeter) indikerer ingen misdannende eller føto-/neonatal toksisitet. Fragmin kan benyttes under graviditet hvis det er klinisk behov for det.

Det foreligger mer enn 2000 publiserte kasus (studier, kasus-serier og rapporter) på administrasjon av dalteparin under graviditet. Sammenlignet med ufraksjonert heparin er det rapportert om lavere blødningstendens og redusert risiko for osteoporotiske brudd. Den største prospektive studien, EThIG (Efficacy of Thromboprophylaxis as an Intervention during Gravidity), omfattet 810 gravide kvinner. I undersøkelsen ble det brukt et graviditetsspesifikt skjema for risikoinndeling (lav, høy, svært høy risiko for venøs tromboemboli) ved daglige dalteparindoser på 50–150 IU/kg kroppsvekt (i noen tilfeller opp til maks. 200 IU/kg kroppsvekt).

Det foreligger imidlertid bare et fåtall randomiserte kontrollerte studier på bruken av lavmolekylære hepariner under graviditet.

Dyrestudier har ikke vist teratogene eller føtotoksiske egenskaper av dalteparin.

Epiduralanestesi ved fødsel er absolutt kontraindisert hos kvinner som blir behandlet med høydose antikoagulantia. Forsiktighet anbefales ved behandling av pasienter med økt risiko for blødninger, for eksempel perinatale kvinner. Hos gravide i tredje trimester ble halveringstiden av dalteparin anti-Xa målt til å være 4-5 timer.

Fragmin 10 000 IU/ml og Fragmin 25 000 IU/ml injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol som konserveringsmiddel. Benzylalkohol kan passere over i placenta. Fragmin uten konserveringsmidler bør derfor brukes under graviditet.

Det er rapportert om mangelfull terapeutisk effekt hos gravide kvinner med kunstige hjerteklaffer som får høydoseantikoagulanter med lavmolekylært heparin. Dalteparin er ikke tilstrekkelig undersøkt for bruk hos gravide med kunstige hjerteklaffer.

I en prospektiv studie (EThIG) ble 810 gravide pasienter inkludert og behandlet med dalteparin ut fra en risikovurdering mht venøs tromboembolisme. Kvinner med lav risiko fikk 50-100 IU/kg dalteparin i 14 dager post partum. Kvinner med høy risiko eller meget høy risiko fikk behandling fra det tidspunkt de kom inn i studien, ante partum, opp til 6 uker etter fødselen i doser på hhv. 50-100 IU/kg og 100-200 IU/kg, avhengig av risikonivå. Ingen tilfeller av symptomatisk venøs tromboemboli ble observert i gruppen med lav risiko. I gruppen med høy risiko var det 3 tilfeller (2 ante-partum og 1 post-partum), og i gruppen med meget høy risiko 2 tilfeller (begge post-partum). 24 tilfeller av alvorlig, men ikke fatale blødninger ble observert, hvorav 9 blødninger ble ansett å være relatert til behandlingen med dalteparin. På gruppenivå så man ingen korrelasjon mellom klinisk relevante blødninger og tilgjengelige nivåer av anti-Xa.


Referanse: Fragmin SPC pkt 4.6 og 5.1, 18.04.2016 

 

Fragmin og fertilitet

I de foreliggende kliniske data er det ingen dokumentasjon på at dalteparinnatrium påvirker fertiliteten. Det ble ikke registrert effekter på fertilitet, paring eller peri- og postnatal utvikling under dyreforsøk med dalteparinnatrium.
 

Referanse: Fragmin SPC pkt 4.6, 18.04.2016