Fragmin til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 30 ml/min)

I kliniske studier har profylaktisk behandling med Fragmin i doser opp til 5 000 IU daglig i inntil 10 dager hos alvorlig syke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon blitt godt tolerert. Ved bruk av doser på 10 000 IU eller høyere og ved behandling i mer enn 3 dager, bør anti-Xa-nivåene overvåkes.

I en prospektiv multisenter kohortstudie (DIRECT-studien) ble 138 alvorlige syke pasienter med nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 18,9 ± 6,5 ml/min) behandlet med Fragmin 5 000 IU per dag som profylakse mot venøs tromboembolisme. Median behandlingstid var 7 dager. Lavnivået av anti-Xa ble målt to ganger per uke, 20 timer etter siste subkutane injeksjon. Toppnivået for anti-Xa som ble målt i løpet av studien samsvarte godt med profylaktiske nivåer av anti-Xa på 0,20 til 0,40 IU/ml som sees blant hospiterte medisinske pasienter og kirurgiske pasienter.


Referanse: Fragmin SPC pkt 5.1, 18.04.2016