JAKADEMi

Om Xeljanz® (tofacitinib)

Indikasjoner

RA: Tofacitinib i kombinasjon med metotreksat (MTX) er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler. Tofacitinib kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.
PsA: Tofacitinib i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig eller som er intolerante overfor en tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel (DMARD).
UC: Tofacitinib er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
Beslutningsforum har per dags dato (april 2020) ikke gitt sitt samtykke til å ta i bruk tofacitinib for nye pasienter med indikasjonene PsA og UC. LIS-anbefalinger bør følges.2 

Dosering

RA: Anbefalt dose er 5 mg to ganger daglig (BID) eller 11 mg en gang om dagen (OD)*
PsA: Anbefalt dose er 5 mg to ganger daglig (BID).
UC: Anbefalt dose er 10 mg BID i 8 uker for induksjon og 5 mg BID for vedlikehold.
* Tofacitinib 11 mg er kun godkjent til bruk innen RA
 

Relevant sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktiv tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming.

Forsiktighetsregler:
Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare. Pasienter med kjente risikofaktorer for venøs tromboembolisme. Alvorlige infeksjoner; hos pasienter over 65 år bør tofacitinib bare vurderes dersom det ikke er noen egnet alternativ behandling tilgjengelig, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, ikke-melanom hudkreft, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, kardiovaskulære sykdommer, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med tofacitinib.

Bivirkninger:
RA: De vanligste alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner (pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt).
UC: De vanligste alvorlige bivirkninger som er rapportert er gastrointestinale sykdommer, infeksjoner og forverring av UC.
UC og PsA: Observert sikkerhetsprofil var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter.

For fullstending informasjon, se preparatomtale.

RA=revmatoid artritt; PsA=psoriasisartritt; UC=ulcerøs kolitt
 

Referanser:

1. Xeljanz (tofacitinib) SPC, 31.01.2020, 2. www.sykehusinnkjop.no; LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger

PP-INP-NOR-0030