Ibrance bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen1

De mest vanlige (≥ 20 %) bivirkningene, uansett grad, som ble rapportert hos pasienter som fikk palbociklib i randomiserte kliniske studier var nøytropeni, infeksjoner, leukopeni, fatigue, kvalme, stomatitt, trombocytopeni, anemi, alopesi og diaré. De mest vanlige (≥ 2 %) grad ≥ 3 bivirkningene av palbociklib var nøytropeni, leukopeni, anemi, fatigue, infeksjoner, økt aspartataminotransferase (ASAT) og økt alaninaminotransferase (ALAT).

Dosereduksjoner eller dosejusteringer på grunn av bivirkninger forekom hos 38,4 % av pasientene som fikk IBRANCE i randomiserte kliniske studier, uavhengig av kombinasjonen.

Permanent seponering på grunn av en bivirkning forekom hos 5,2 % av pasientene som fikk IBRANCE i randomiserte kliniske studier, uavhengig av kombinasjonen.

Bivirkningstabell

Bivirkningene er angitt etter organklassesystem og frekvenskategori. Frekvenskategoriene er angitt som: svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10) og mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100).

Bivirkninger basert på samlede data fra 3 randomiserte studier (N=872) 1

Referanse:

Ibrance SPC, 16.07.2021

PP-IBR-NOR-0233