Ibrance dosering

Hvem kan få Ibrance

IBRANCE er indisert til behandling av hormonreseptor (HR) positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2) negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft:

  • i kombinasjon med en aromatasehemmer
  • i kombinasjon med fulvestrant hos kvinner som tidligere har fått endokrinbehandling (se pkt. 5.1 i SPC for mer informasjon)

Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en LHRH agonist (luteiniserende hormonfrigivende hormon). 

Hvordan doseres Ibrance

Tabletter, filmdrasjerte 75 mg, 100 mg og 125 mg

  • Fullstendig hematologisk status bør kontrolleres før oppstart av IBRANCE og ved oppstart av ny syklus, samt ved dag 15 i de første 2 syklusene, og ellers ved klinisk indikasjon. 
  • For pasienter som ikke får mer enn grad 1 eller 2 nøytropeni i de 6 første syklusene, skal det hver 3. måned tas fullstendig hematologisk status, før oppstart av etterfølgende sykluser, og ellers ved klinisk indikasjon.
  • Før behandling med IBRANCE anbefales et absolutt nøytrofiltall (ANC) på ≥1 x 109 L og trombocyttall på ≥50 x 109 L. 

Ibrance og aromatasehemmer 

IBRANCE og aromatasehemmer doseres 1 gang daglig i en 4-ukers syklus.
Den anbefalte dosen er 125 mg Ibrance én gang daglig i 3 uker (21 påfølgende dager), etterfulgt av 7 behandlingsfrie dager. I disse behandlingsfrie dagene med Ibrance skal pasienten fortsatt ta aromatasehemmer daglig for å få en komplett syklus på 28 dager.

Når disse 28 dagene er over starter en ny 28-dagerssyklus.

Behandlingen med IBRANCE bør fortsette så lenge pasienten oppnår klinisk nytte av behandlingen, eller til det oppstår uakseptabel toksisitet.
 

Ibrance og fulvestrant 

Fulvestrant gis intramuskulært på dag 1, 15 og 29 og deretter én gang i måneden. Se preparatomtalen til fulvestrant for mer informasjon.
Den anbefalte dosen for Ibrance er 125 mg Ibrance én gang daglig i 3 uker (21 påfølgende dager), etterfulgt av 7 behandlingsfrie dager. Når disse 28 dagene er over, starter en 28-dagerssyklus på nytt igjen.
 

Mat, drikke, og uteglemt dose: 

  • Ibrance tabletter skal svelges hele (de skal ikke tygges, knuses eller deles før svelging).
  • Kan tas med eller uten mat.
  • Pasientene bør oppfordres til å ta dosen på cirka samme tidspunkt hver dag.
  • Hvis pasienten kaster opp eller ikke får tatt en dose skal pasienten ikke ta en ekstra dose den dagen. Den neste foreskrevne dosen bør tas til vanlig tid.
  • Ibrance skal ikke tas med grapefrukt eller grapefruktjuice da dette kan øke konsentrasjonen av Ibrance i blodet.  

 

Se Ibrance sikkerhetsinformasjon

Referanse:

Ibrance SPC, 16.07.2021

PP-IBR-NOR-0252