Ibrance (palbociclib)

Tabletter, filmdrasjerte 75 mg, 100 mg og 125 mg.

Ibrance er en CDK4/6 hemmer og har 2 indikasjoner:

Ibrance er indisert til behandling av hormonreseptor positiv (HR+), human epidermal vekstfaktorreseptor 2 negativ (HER2-) lokalavansert eller metastatisk brystkreft:

 • enten i kombinasjon med en aromatasehemmer
 • eller i kombinasjon med fulvestrant til kvinner som tidligere har fått endokrinbehandling 

Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en LHRH-agonist (luteiniserende hormonfrigivende hormon). 

70% av alle brystkreftpasienter har HR+ / HER2 - brystkreft.1

Behandlingsanbefalinger fra NBCG (Norsk Brystcancer Gruppe) for pasienter med HR+ / HER2- brystkreft med spredning.

NBCG har inkludert CDK-4/6 hemmere med lik effekt i sine retningslinjer, men disse har klare forskjeller i sikkerhetsprofil.

 • Effektene av palbociclib, ribociclib og abemaciclib på responsrater og overlevelse er sammenlignbare og oppfattes å være en klasseeffekt. 
 • Valg av medikament kan vurderes ut i fra bivirkningsprofil på individuelt grunnlag, og hvor medikamentene kan kombineres med enten aromatasehemmer eller fulvestrant avhengig av den enkelte pasients tidligere behandling og tilbakefallstidspunkt. 
 • På generelt grunnlag anbefales at pasienter starter med palbociclib eller ribociclib fremfor abemaciclib, da bivirkninger i form av diare ved abemaciclib er mer utfordrende enn neutropenien ved palbociclib eller ribociclib. Dersom pasienten har problemer knyttet til beinmargsdepresjon, slik som repeterende nøytropene infeksjoner, transfusjonsbehov e.l. kan abemaciclib være å foretrekke. 

Ibrance (palbociclib) er inkludert i NBCGs behandlingsanbefalinger for endokrin behandling av postmenopausale brystkreftpasienter med spredning. 

For mer informasjon gå til www.nbcg.no

Hvordan virker Ibrance

Ved ER+/HER2- metastatisk brystkreft vil nærvær av østrogen føre til en signalering om at cellen skal dele seg.2 Økt aktivitet av CDK 4 og CDK 6 fører til nedsatt kontroll av cellesyklus og raskere celledeling.2
Ibrance (palbociclib) hemmer proteinene CDK 4 og CDK6 og bidrar til å gjenopprette kontrollen i cellen ved å hemme overgang fra G1 til S-fase og dermed hindre celledeling.3
Ibrance er det første brystkreftlegemidlet med denne virkningsmekanismen (CDK 4/6 hemmer).4,5
 

Referanser:
 1. Onitilo A, Engel JM, Greenlee RT et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4- 13.
 2. Finn R, Crown JP, Lang I, et al. The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive,HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study. Lancet Oncol 2015;16:25-35. 
 3. Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): fi nal analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439
 4. Clark A, Karasic TB, DeMichele A, et al. Palbociclib (PD0332991)—a Selective and Potent Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor. A Review of Pharmacodynamics and Clinical Development. JAMA Oncol 2016;2:253- 260. 
 5. IBRANCE SPC, 16.07.2021
   
PP-IBR-NOR-0283