Behandling av brystkreft med spredning

Når kurasjon ikke er mulig, blir målet for behandlingen å forlenge livet, forsinke progresjon av sykdommen og å opprettholde best mulig livskvalitet så lenge som mulig.6


Når det gjelder behandling, har pasienter med metastatisk brystkreft behov for medisiner som:

  • hindrer at kreften forverrer seg6
  • behandler symptomer6
  • bidrar til at pasienten opprettholder beste livskvalitet så lenge som mulig6

Den mest hensiktsmessige behandlingen for hver pasient bestemmes av tumors karakteristika, tidligere behandling (om noen), allmenntilstand og menopausal status9

Det finnes effektive behandlinger men de har også begrensninger10:

  • Hormonbehandling (endokrin behandling) er den vanligste behandlingen for hormonfølsom brystkreft. En del pasienter er resistente mot hormonbehandling eller utvikler resistens over tid10
  • Kjemoterapi er et annet alternativ, men  denne behandlingen er er ofte forbundet med bivirkninger som kan ha negativ innvirkning på livskvalitet11

 

Referanser:

6. O’Shaughnessy I. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist 2005;10:20-29
9. Gonzalez-Angulo A, Vasquez M, and Hortobagyi G. Overview of resistance to systemic therapy in patients with breast cancer. Adv Exp Med Biol 2007;609:1-22
10. Osborne C, Schiff, R. Mechanisms of endocrine resistance in breast cancer. Annu Rev Med 2011;62:233-47
11. Cleeland C, Mayer M, Dreyer N et al. Impact of symptom burden on work-related abilities in patients with locally recurrent or metastatic breast cancer: Results from a substudy of the VIRGO observational cohort study. The Breast 2014;23:763-769

PP-IBR-NOR-0165