Ibrance i kombinasjon med aromatasehemmer

PALOMA-2 er en randomisert, dobbelblind, placebokontrollert fase III studie for å evaluere sikkerhet og effekt av IBRANCE i kombinasjon med aromatasehemmer som førstelinjebehandling av pasienter med ER+/HER2- mBC .

Effekten av Ibrance i kombinasjon med aromatasehemmer3

Etter median oppfølging på 37.8 måneder kom det oppdaterte effektdata for IBRANCEi kombinasjon med aromatasehemmer.  I denne oppdateringen så man at pasientene som fikk kombinasjonen IBRANCE + aromatasehemmer hadde en median progresjonsfri overlevelse på over 2 år.

PFS subgruppeanalyse1

PFS var bedre med IBRANCE + aromatasehemmer sammenlignet med aromatasehemmer monoterapi for alle subgrupper.

aVisceral disease was defined as: any lung (including pleura) and/or liver involvement  CI, confidence interval; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; HR, hazard ratio; LET, letrozole; PAL, palbociclib; PLA, placebo; PFS, progression-free survival 

Utarbeidet av Pfizer etter IBRANCE Summary of Product Characteristics pkt 5.1 06.02 2018
PLA= Placebo, LET= Letrozol
ORR= Definert som bekreftet  komplett respons eller partiell respons.CBR= Definert som  bekreftet komplett respons, partiell respons eller  stabil sykdom ≥24 uker.2

Referanser:

1. Finn RS, Martin M, Rugo HS, et. Al Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2016; 375:1925-1936
2. IBRANCE SPC, 16.07.2021
3. Rugo HS, Finn RS, Diéras V et al. Palbociclib plus letrozole as first-line therapy in estrogen receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2 -negative advanced breast cancer with extended follow-up. Breast Cancer Research and Treatment 2019: 2019;174(3):719-729.

PP-IBR-NOR-0233