Ibrance sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene (Se  SPC pkt. 6.1.  for fullstendig informasjon). 
Samtidig  bruk av urtepreparater som inneholder johannesurt. 

Pre- og perimenopausale kvinner 

Ovarieablasjon eller -suppresjon med en LHRH agonist er påkrevet når pre-og perimenopausale kvinner behandles med IBRANCE sammen med en aromatasehemmer eller fulvestrant.

Kritisk visceral sykdom 

Sikkerhet og effekt av IBRANCE hos pasienter med kritisk visceral sykdom er ikke undersøkt (se SPC pkt 5.1 for mer info om visceral sykdom).

Interstitiell lungesykdom/pneumonitt

Interstitiell lungesykdom / pneumonitt Alvorlig, livstruende eller dødelig ILD og/eller pneumonitt kan forekomme hos pasienter behandlet med IBRANCE når det tas i kombinasjon med endokrinbehandling.
Overvåk pasienter for lungesymptomer som indikerer ILD/pneumonitt (f.eks. hypoksi, hoste, dyspné). Hos pasienter som har nye eller forverrede luftveissymptomer og det er mistanke om at de har utviklet ILD/pneumonitt, skal behandling med IBRANCE umiddelbart avbrytes og pasienten evalueres. Seponer IBRANCE permanent hos pasienter med alvorlig ILD eller pneumonitt (se SPC pkt. 4.2).
 

Hematologiske sykdommer 

Doseavbrudd, dosereduksjon eller utsettelse av oppstart av behandlingssykluser er anbefalt for pasienter som utvikler nøytropeni i grad 3 eller 4. 

Infeksjoner 

Ettersom IBRANCE har myelosuppressive egenskaper kan dette gjøre pasientene predisponert for infeksjoner. Pasienter bør overvåkes for tegn og symptomer på infeksjon, og egnet medisinsk behandling bør igangsettes.
Leger skal informere pasienter om å rapportere inn eventuelle tilfeller av feber umiddelbart.

Nedsatt leverfunksjon 

Det kreves ingen dosejustering av IBRANCE hos pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon  (Child Pugh klasse A og B). Til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon  (Child Pugh klasse C) er anbefalt dose av IBRANCE 75 mg én gang daglig. Administrer IBRANCE med forsiktighet til pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, og følg nøye med på tegn på toksisitet.

Nedsatt nyrefunksjon 

Det kreves ingen dosejustering av IBRANCE hos pasienter med lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance [CrCl] ≥ 15 ml/min). Det foreligger ikke tilstrekkelige data for pasienter som trenger hemodialyse, for å kunne gi anbefaling om dosejusteringer  i denne pasientpopulasjonen. Administrer IBRANCE med forsiktighet til pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og følg nøye med på tegn på toksisitet.

Samtidig behandling med hemmere eller induktorer av CYP3A4 

Sterke hemmere av CYP3A4 kan føre til økt toksisitet og bør unngås. Samtidig bruk bør kun vurderes etter nøye evaluering av mulig nytte og risiko. Dersom samtidig administrering med en sterk CYP3A-hemmer ikke kan unngås skal IBRANCE dosen reduseres til 75 mg én gang om dagen. 
Samtidig administrering av CYP3A induktorer kan føre til redusert IBRANCEeksponering og dermed en risiko for manglende effekt. Samtidig bruk av IBRANCE med sterke CYP3A4 induktorer bør derfor unngås. Ingen dosejusteringer er nødvendig for samtidig administrering av IBRANCE med moderate CYP3A induktorer (For mer informasjon se pkt. 4.5 i SPC).

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 

Ibrance metaboliseres primært av CYP3A og sulfotransferase (SULT) enzymet SULT2A1. 
In vivo er IBRANCE en svak tidsavhengig hemmer av CYP3A.

Effekter av andre legemidler på farmakokinetikken til IBRANCE

Effekt av CYP3A hemmere
Samtidig administrering av gjentatte doser av 200 mg itrakonazol med en enkeltdose på 125 mg IBRANCE økte total eksponering for IBRANCE (AUCinf) og maksimal konsentrasjon (Cmax) med henholdsvis ca. 87 % og 34 %, sammenlignet med en enkeltdose IBRANCE på 125 mg gitt alene. 

Samtidig bruk av sterke CYP3A hemmere, inkludert, men ikke begrenset til: klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir/ritonavir, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, sakinavir, telaprevir, telitromycin, vorikonazol og grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås (For mer informasjon se pkt. 4.2 og 4.4 i SPC).

Ingen dosejustering er nødvendig for svake og moderate CYP3A hemmere.

Effekt av CYP3A induktorer
Samtidig administrering av gjentatte doser av 600 mg rifampin med en enkeltdose IBRANCE på 125 mg reduserte IBRANCEs AUCinf og Cmax med henholdsvis ca. 85 % og 70 %, sammenlignet med en enkeltdose IBRANCE på 125 mg gitt alene.

Samtidig bruk av sterke CYP3A induktorer, inkludert, men ikke begrenset til, karbamazepin, enzalutamid, fenytoin, rifampin og johannesurt, skal unngås (For mer informasjon se pkt. 4.3 og 4.4 i SPC).

Samtidig administrering av gjentatte daglige doser på 400 mg modafinil, en moderat CYP3A induktor med en enkeltdose på 125 mg IBRANCE, reduserte IBRANCEs AUCinf og Cmax med henholdsvis 32 % og 11 %, sammenlignet med en enkeltdose på 125 mg IBRANCE gitt alene. Ingen dosejusteringer er nødvendig for moderate CYP3A induktorer (For mer informasjon se pkt. 4.4 i SPC).

Effekt av syrereduserende midler 

Samtidig administrering av gjentatte doser av PPI-en rabeprazol sammen med en enkelt 125 mg IBRANCE-tablett fastende hadde ingen effekt på hastigheten og varigheten av absorpsjonen av palbociklib, sammenlignet med en enkelt 125 mg IBRANCE-tablett administrert alene.

På grunn av den reduserte effekten H2 reseptorantagonister og lokale antacida har på pH i tarmen sammenlignet med effekten av PPIs, forventes det ingen klinisk relevant effekt av H2 reseptor-antagonister eller lokale antacida på palbociklibeksponering.

Effekten av IBRANCE på farmakokinetikken til andre legemidler
Det kan bli nødvendig å redusere dosen med sensitive CYP3A substrater med smalt terapeutisk vindu (f.eks. alfentanil, ciklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, everolimus, fentanyl, pimozid, kinidin, sirolimus og takrolimus) ved samtidig bruk av IBRANCE. Dette fordi IBRANCE kan øke eksponeringen til disse substratene. 

In vitro-studier med transportproteiner
Basert på in vitro-data er det forventet at IBRANCE hemmer intestinalt P glykoprotein (P gp)- og brystkreftresistensprotein (BCRP)-mediert transport. Derfor kan administrering av IBRANCE sammen med legemidler som er substrater for P gp (for eksempel digoksin, dabigatran, kolkisin, pravastatin) eller BCRP (f.eks. rosuvastatin, sulfasalazin) øke effekt og bivirkninger av disse legemidlene. 
Basert på in vitro-data kan IBRANCE hemme opptakstransportøren organisk kationtransportør OCT1, og deretter øke eksponeringen for legemidler som er substrater for dette transportproteinet (f.eks. metformin).

Kvinner i fertil alder og deres partnere 

Kvinner i fertil alder og deres mannlige partnere skal bruke adekvate prevensjonsmetoder (f.eks. dobbel-barriereprevensjon) under behandlingen, og i minst 3 uker (kvinner) og 14 uker (menn) etter avsluttet behandling.

Legemiddelinteraksjonsstudier av IBRANCE med orale prevensjonsmidler er ikke utført SPC pkt 4.5

Graviditet
Det er ingen eller begrenset mengde data på bruk av IBRANCE hos gravide kvinner. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet (se SPC pkt. 5.3 for fullstendig informajsjon). IBRANCE er ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.

Amming
Det er ukjent om IBRANCE skilles ut i morsmelk hos mennesker. Pasienter som får IBRANCE skal ikke amme.

Fertilitet
Ingen kliniske data er innhentet for å undersøke påvirkning på fertilitet hos mennesker. Basert på funn i reproduksjonsorganer hos menn  i prekliniske sikkerhetsstudier  kan mannlig fertilitet reduseres ved behandling med IBRANCE (se SPC pkt. 5.3 for mer informasjon). Menn bør derfor vurdere sædkonservering før behandling med IBRANCE påbegynnes.

Referanse:

Ibrance SPC, 16.07.2021

PP-IBR-NOR-0253