FHIs anbefalinger

Pneumokokkvaksinasjon anbefales til alle personer som har sykdommer eller tilstander med betydelig økt risiko for invasiv pneumokokksykdom. Ved sykdommer og tilstander med varierende risiko for invasiv pneumokokksykdom innenfor samme risikogruppe anbefales en individuell vurdering av behovet for pneumokokkvaksinasjon, se tabell nedenfor. Nedenfor vil også vaksineringen betegnes som PPV23 (polysakkaridvaksine) og PKV20 (APEXXNAR®, konjugert polysakkaridvaksine). PKV 13 (PREVENAR 13®, konjugert polysakkaridvaksine) brukes i barnevaksinasjonsprogrammet og har inntil nå også vært brukt til eldre i kombinasjon med PPV23. APEXXNAR® (PKV20) har 7 flere serotyper enn PKV13. 

Tabell 1: Risikogrupper for invasiv pneumokokksykdom  

Vaksinasjon anbefales på gruppenivå  Individuell vurdering av behov for vaksinasjon  
 • anatomisk eller funksjonell miltmangel  
 • cerebrospinalvæskelekkasje 
 • hiv-infeksjon 
 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi   
  stamcelletransplantasjon  
 • hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • organtransplantasjon  
 • cochleaimplantat (i forbindelse med implantering) 
 • alder ≥ 65 år 


   
 • kronisk leversykdom 
 • primær eller medfødt immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)  
 • kreft (unntatt  hematologisk) 
 • kronisk nyresykdom  
 • hjemløse og rusmisbrukere 
 • iatrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon)
 • diabetes mellitus
 • cøliaki 
 • nedsatt ventilasjonskapasitet
 • kronisk lungesykdom 
 • kronisk hjertesykdom 
 • tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IPD  
 • alkoholisme  
 • røyking 
 • yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell eller sveisere og andre som regelmessig utsettes for sveiserøyk) 

 

APEXXNAR® (PKV20) kan kombineres med PPV23:

Bruk av PKV og PPV23 i kombinasjon kan være aktuelt for å gi optimal serotypedekning og en mulig immunologisk tilleggseffekt til personer med høy risiko for invasiv pneumokokksykdom jfr. tabellen ovenfor. PKV20 og PKV15 kan gis i kombinasjon med PPV23 til personer ≥ 18 år. PKV13 tilbys i aldersgruppen < 18 år. 

Rekkefølgen er viktig dersom man kombinerer PKV og PPV vaksiner:

 • PKV (f.eks APEXXNAR®) bør gis først for å gi optimal immunrespons. Det bør gå minst 8 uker fra vaksinasjon med PKV til vaksinasjon med PPV23.  
 • For personer som tidligere er vaksinert med PPV23 og hvor det vurderes å være behov for PKV, bør intervallet mellom PPV og PKV være 1 år eller mer
   
Hvem kan kombinere PKV og PPV?
 • Personer med økt risiko for invasiv pneumokokksykdom kan få PKV i tillegg til PPV23. Behov for PKV og valg av vaksinetype vurderes av lege ut fra antall risikotilstander og grad av risiko.  
 • For personer som er tidligere vaksinert med PKV13 er det ikke nødvendig med PKV15 eller PKV20. 

Se tabell 2 for oversikt over anbefalt vaksinering av eldre og risikopasienter.


Tabell 2: Anbefaling om pneumokokkvaksine til eldre og risikogrupper

search

 

Pasientgrupper med særskilt høy risiko hvor kombinasjon:
 • Personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel og som tidligere ikke er vaksinert med PKV, bør få både PKV20 og PPV23 (foreløpig er kun PKV13 tilgjengelig på blå resept). Det kan vurderes revaksinering med PPV23 for denne gruppen etter 3-5 år på grunnlag av antistoffnivå i serum.  
 • Stamcelletransplanterte bør få en individuell vaksineordinasjon fra behandlende lege som inkluderer minstre PKV20 og i tillegg PPV23 for bedre beskyttelse.
Refusjon på blå resept § 4:

Følgende pasientgrupper får refusjon på blå resept § 4:

 • Personer uten miltfunksjon
 • Hivpositive personer
 • Personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon 

Dette gjelder pneumokokkvaksinene PKV13, PKV15 og PKV20.

Vaksine på blå resept må rekvireres fra Folkehelseinstituttet. Resepten må påføres tydelig indikasjon. 
 

 

Referanser: 
 1. Pneumokokkvaksine - FHI, oppdatert 28.10.2022
 2. APEXXNAR® SPC, 26.08.2022
PP-PNR-NOR-0065