Bavencio (avelumab)

Bavencio®(avelumab) er et humant, monoklonalt IgGl-antistoff rettet mot det immunmodulatoriske celleoverflateligandproteinet PD-L1 og er produsert i ovarieceller fra kinesisk hamster ved rekombinant DNA-teknologi.1

Bavencio har følgende indikasjoner: 1

  • Bavencio er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk merkelcellekarsinom (MCC)
  • Bavencio er indisert som monoterapi til førstelinjevedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC) som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoterapi
  • Bavencio i kombinasjon med aksitinib er indisert til førstelinjebehandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom (RCC)

Les mer om Bavencio på Bavencio.no


Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal initieres og overvåkes av en lege med erfaring innen kreftbehandling.

Dosering

Anbefalt dose med Bavencio som monoterapi er 800 mg administrert intravenøst over 60 minutter hver 2. uke.
Administrering av Bavencio skal fortsette i henhold til den anbefalte tidsplanen frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Anbefalt dose med Bavencio i kombinasjon med aksitinib er 800 mg administrert intravenøst over 60 minutter hver 2. uke og aksitinib 5 mg oralt to ganger daglig (hver 12. time) med eller uten mat, til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Se preparatomtalen for aksitinib for informasjon om dosering av aksitinib.2

Bivirkninger1

Bavencio er oftest assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste av disse, inkludert alvorlige reaksjoner, ble kurert etter at egnet medisinsk behandling ble initiert eller etter seponering av Bavencio.

Les forøvrig preparatomtalen til Bavencio nøye for fullstendig sikkerhetsinformasjon og riktig bruk av Bavencio https://www.felleskatalogen.no/medisin/bavencio-merck-643327

Les mer om sikkerhetsinformasjon ved bruk av Bavencio på www.bavencio.no
 


Virkningsmekanisme1

Bavencio er et humant immunglobulin G1 (IgG1) monoklonalt antistoff rettet mot programmert celledød-ligand-1 (PD-L1). Bavencio binder PD-L1 og blokkerer interaksjonen mellom PD-L1 og reseptorene for programmert celledød-1 (PD-1) og B7-1. Dette fjerner de suppressive effektene av PD-L1 på cytotoksisk CD8+ T-celler og potenserer antitumor T-cellerespons.

Bavencio er også påvist å indusere naturlige drepeceller (NK)-cellemediert direkte tumorcellenedbrytning via antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity).

Les forøvrig preparatomtalen til Bavencio nøye for fullstendig sikkerhetsinformasjon og riktig bruk av Bavencio 

Les mer om sikkerhetsinformasjon ved bruk av Bavencio på www.bavencio.no


 

Referanse:
  1. Bavencio (avelumab) Godkjent SPC 21.01.2021
  2. Inlyta (aksitinib) Godkjent SPC 29.10.2020
     
PP-BAV-NOR-0017