Besponsa (inotuzumab ozogamicin)

Indikasjon

Besponsa er indisert som monoterapi til behandling av voksne med tilbakevendende eller refraktær CD22-positiv B-celle-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Voksne pasienter med Philadelphiakromosom positiv (Ph+) tilbakevendende eller refraktær B-celle-prekursor ALL skal ha hatt behandlingssvikt med minst 1 tyrosinkinasehemmer (TKI).1

Hva er et ADC

Besponsa er et CD22-rettet antistoff-legemiddelkonjugat (ADC) sammensatt av tre komponenter. Den største komponenten er et humanisert IgG4 antistoff som spesifikt gjenkjenner og binder seg til CD22-antigen på celleoverflaten. Antistoffet er videre kovalent bundet via en syre-sensitiv linker til N-acetyl-gamma calicheamicin dimetylhydrazide, som er et cytotoksisk lite molekyl derivert fra en DNA-ødeleggende antibiotika, kalt calicheamicin1,3

Besponsa er designet for å oppnå målrettet behandling og minimere toksisitet i R/R ALL ved å binde sammen et målrettet anti-CD22 antistoff med et potent cytotoksisk molekyl1,2

Hvordan fungerer et ADC

Referanser:

  1. BESPONSA SPC, 16.02.2022
  2. Binash G, Hagop K, Jabbour E, et.al. Immunotherapy. 2016;8:135-43.
  3. Shor B, Gerber HP, Sapra P. Preclinical and clinical development of inotuzumab-ozogamicin in hematological malignancies. Mol Immunol 2015; 67: 107-116.
PP-INO-NOR-0022