BOSULIF (bosutinib)

Kronisk myelogen leukemi og komorbiditeter

Filmen under viser hvorfor man bør ta hensyn til komorbiditeter og andre risikofaktorer når man velger hvilken behandling pasienter med KML skal ha

Indikasjon3

Bosulif er indisert til behandling av voksne pasienter med: 

  • Nydiagnostisert Philadelphiakromosom-positiv kronisk myelogen leukemi (Ph+ KML) i kronisk fase (KF).
  • Ph+ KML i KF, akselerert fase (AF) og blastfase (BF) som tidligere er behandlet med én eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIs) og hvor imatinib, nilotinib og dasatinib ikke anses som egnede behandlingsalternativer

Hva er Bosulif3

Bosutinib tilhører en farmakologisk legemiddelklasse kjent som kinasehemmere. Bosutinib hemmer unormal BCR-ABL kinase som fører til KML.

Dosering Bosulif3

Nydiagnostisert KF Ph+ KML
Den anbefalte dosen er 400 mg bosutinib én gang daglig.

KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens eller intoleranse mot tidligere behandling
Den anbefalte dosen er 500 mg bosutinib én gang daglig.

For ytterligere informasjon vedrørende dosering av Bosulif, se Dosering Bosulif

Bosulif - Virkningsmekanisme ved KML

Det diagnostiseres omtrent 45 nye tilfeller av KML i Norge per år. Insidensen er knapt 1:100 000 og er høyest omkring 60 års alder. Flere enn 90 % av pasientene har et abnormt lite kromosom 22, det såkalte Philadelphia-kromosomet (Ph), som oppstår ved en balansert translokasjon mellom kromosom 9 og 22. Resultatet av translokasjonen er et hybridgen, BCR-ABL, som koder for et fusjonsprotein, BCR-ABL, med høy tyrosinkinaseaktivitet. Dannelsen av onkogenet BCR-ABL er nødvendig og tilstrekkelig for å utvikle KML. KML er definert ved påvisning av BCR-ABL som t(9; 22) og/eller BCR-ABL fusjonsgenet1

Modelleringsstudier indikerer at Bosulif bindes til kinasedomenet av BCR-ABL.
Bosulif er også en hemmer av Src-kinasefamilien, inkludert Src, Lyn og Hck
Bosulif hemmer minimalt PDGF-reseptor og c-Kit.3
Bosulif har vist preklinisk aktivitet  mot de fleste kjente imatinib- resistens mutasjoner i Bcr-Abl med unntak av T315I og V299L.2

Bivirkninger

BOSULIF har en akseptabel sikkerhetsprofil4. Behandlingsrelaterte bivirkninger kan håndteres med dosejustering eller opphold i behandlingen.3

Bosulif bivirkninger

Referanser:

1.Helsedirektoratet.no,  Handlingsprogram for behandling av maligne blodsykdommer,  Hentet 20. september 2021. 

2. Cortes JE, Kantarjian HM, Brümmendorf TH. Safety and efficacy of bosutinib (SKI-606) in chronic phase Philadelphia chromosome positive CML patients with resistance or intolerance to imatinib. Blood 2011;118:4567-76

3. Bosulif SPC, 22.07.2021

4.  Khoury HJ, Cortes JE, Kantarjian HM et al. Bosutinib is active in chronic phase chronic myeloid leukemia after imatinib and/or nilotinib therapy failure. Blood 2012;119:3403–12.

PP-BOS-NOR-0050