Bosulif dosering

Sammendrag - For fullstendig oversikt se SPC

Behandling bør startes opp av en lege som har erfaring med diagnostisering og behandling av pasienter med KML.

Dosering

Nydiagnostisert KF Ph+ KML
Den anbefalte dosen er 400 mg bosutinib én gang daglig.

KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens eller intoleranse mot tidligere behandling
Den anbefalte dosen er 500 mg bosutinib én gang daglig.

I kliniske studier fortsatte behandlingen med bosutinib for begge indikasjoner inntil sykdomsprogresjon eller intoleranse for behandling.

Dosejusteringer

I den kliniske fase 1/2 studien hos pasienter med KML som var resistente eller intolerante mot tidligere behandling, ble det tillatt doseopptrapping fra 500 mg til 600 mg sammen med mat én gang daglig hos pasienter som ikke viste komplett hematologisk respons (CHR) ved uke 8 eller komplett cytogenetisk respons (CcyR) ved uke 12, og som ikke hadde bivirkninger med alvorlighetsgrad 3 eller høyere relatert til legemiddelet under utprøving. I den kliniske fase 3 studien hos pasienter med nydiagostisert KF KML behandlet med 400 mg bosutinib ble det tillatt med doseopptrapping i trinn på 100 mg opptil maksimalt 600 mg sammen med mat én gang daglig, hvis pasienten ikke hadde «breakpoint cluster region-Abelson» (BCR-ABL) transkript ≤ 10 % ved måned 3, ikke hadde bivirkninger med alvorlighetsgrad 3 eller 4 på tidspunkt for opptrapping, og alle ikke hematologiske toksisiteter av grad 2 var gått tilbake til minimum grad 1. I den kliniske fase 4-studien hos pasienter med Ph+ KML som tidligere var behandlet med 1 eller flere TKI-er, var doseøkning fra 500 mg til 600 mg sammen med mat én gang daglig tillatt hos pasienter med utilfredsstillende respons eller tegn på sykdomsprogresjon i fravær av bivirkninger grad 3 eller 4 eller vedvarende grad 2.

I fase 1/2 studien hos pasienter med KML som var resistente eller intolerante mot tidligere behandling, og som startet behandlingen med ≤ 500 mg, hadde 93 (93/558; 16,7 %) pasienter doseopptrapping til 600 mg daglig.

I fase 3 studien hos pasienter med nydiagnostisert KF KML, og som startet med bosutinibbehandling på 400 mg, hadde totalt 58 pasienter (21,6 %) doseopptrapping til 500 mg daglig. I tillegg hadde 10,4 % av pasientene i behandlingsgruppen som fikk bosutinib ytterligere doseopptrapping til 600 mg daglig.

I fase 4-studien hos pasienter med Ph+ KML som tidligere var behandlet med 1 eller flere TKI-er og som startet bosutinibbehandling med en dose på 500 mg daglig, var det 1 pasient (0,6 %) som hadde en doseøkning til 600 mg daglig.

Doser høyere enn 600 mg/dag er ikke undersøkt og bør derfor ikke gis.

Dosejusteringer ved bivirkninger

Ikke-hematologiske bivirkninger
Dersom klinisk signifikant moderat eller alvorlig ikke-hematologisk toksisitet utvikles, bør bosutinib avbrytes, og behandlingen kan gjenopptas med en dose redusert med 100 mg én gang daglig når toksisiteten er opphørt. Dersom det er klinisk hensiktsmessig bør en ny opptrapping til dagsdosen som var aktuell før dosenedtrappingen vurderes. Doser på mindre enn 300 mg/dag har vært brukt hos pasienter, men effekt har ikke blitt fastslått.

Forhøyede levertransaminaser: Dersom økning i levertransaminaser > 5 × institusjonell øvre normal-grense (ULN) oppstår, bør bosutinib avbrytes inntil forbedring til ≤ 2,5 × ULN og kan deretter gjenopptas med 400 mg én gang daglig. Hvis bedring tar lenger tid enn 4 uker, bør seponering av bosutinib vurderes. Hvis økning i transaminaser ≥ 3 × ULN oppstår samtidig med økning av bilirubin > 2 × ULN og alkalisk fosfatase < 2 × ULN, bør bosutinib seponeres.

Diaré: Ved diaré NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) grad 3-4 bør behandlingen med bosutinib avbrytes og kan gjenopptas med 400 mg én gang daglig ved bedring til grad ≤ 1.

Hematologiske bivirkninger
Dosereduksjon er anbefalt ved alvorlig eller vedvarende nøytropeni og trombocytopeni som beskrevet i tabell 1:
Tabell 1 – Dosejusteringer ved nøytropeni og trombocytopeni 

ANCa < 1,0 x 109/l

og/eller

blodplater < 50 x 109/l

Vent med Bosulif inntil ANC ≥ 1,0 x 109/l og blodplater ≥ 50 x 109/l.

Gjenoppta behandling med Bosulif med samme dose hvis bedring oppstår innen 2 uker. Hvis blodverdiene forblir lave i > 2 uker, reduser dosen med 100 mg og gjenoppta behandlingen.

Ved gjentatt cytopeni, reduser dosen med 100 mg ved bedring og gjenoppta deretter behandlingen.

Doser lavere enn 300 mg/dag har ikke blitt undersøkt.

a ANC = Absolutt nøytrofiltall (Absolute Neutrophil Count)

Referanse:

Bosulif SPC, 07.04.2022

PP-BOS-NOR-0054