Bosulif - Resultater fra kliniske studier

Klinisk studie av tidligere ubehandlet KF KML

Bosutinib 400 mg-studie

En toarmet, åpen, multisenter-, fase 3-, superioritetsstudie ble utført for å undersøke effekt og sikkerhet av 400 mg bosutinib én gang daglig sammenlignet med 400 mg imatinib én gang daglig hos voksne pasienter med nydiagnostisert Ph+ KF KML. Studien randomiserte 536 pasienter (268 i hver behandlingsgruppe) med Ph+ eller Ph– nydiagnostisert KF KML (’intent-to-treat’ populasjon [ITT]) inkludert 487 pasienter med Ph+ KML som uttrykker b2a2- og/eller b3a2-transkript og baseline BCR-ABL-kopier > 0 (modifisert ’intent-to-treat’ populasjon [mITT]).

Det primære effektendepunktet var andelen som viste «major» molekylær respons (MMR) ved 12 måneder (48 uker) i behandlingsgruppen som fikk bosutinib, sammenlignet med behandlingsgruppen som fikk imatinib i mITT-populasjonen. MMR ble definert som ≤ 0,1 % BCR-ABL/ABL-ratio etter internasjonal skala (tilsvarende ≥ 3-log-reduksjon fra standardisert baseline) med minimum 3000 ABL-transkript vurdert av sentrallaboratoriet. De sekundære effektendepunktene inkluderte MMR ved 18 måneder, varighet av MMR, CCyR frem til og med 12 måneder, varighet av CCyR, hendelsesfri overlevelse (EFS) og total overlevelse (OS). Komplett cytogenetisk respons ved måned 12, et sekundært endepunkt, var definert som fravær av Ph+-metafaser i kromosombåndanalyse av ≥ 20 metafaser hentet fra beinmargsaspirat eller MMR hvis en adekvat cytogenetisk vurdering ikke var tilgjengelig. P-verdier for andre endepunkter enn MMR ved 12 måneder og CCyR frem til og med 12 måneder er ikke justert for multiple sammenligninger.

For utfyllende informasjon om effekt vedrørende Bosutinib 400mg studie, se Bosulif SPC 

Klinisk studie ved imatinibresistens eller intolerant KML i KF, AF og BF

En enarmet, åpen, multisenter fase 1/2-studie ble utført for å evaluere effekt og sikkerhet ved bruk av 500 mg bosutinib én gang daglig hos pasienter med imatinibresistent eller -intolerant KML med separate kohorter for kronisk, akselerert og blastfase sykdom tidligere behandlet med én TKI (imatinib) eller flere enn én TKI (imatinib etterfulgt av dasatinib og/eller nilotinib).

I denne studien ble 570 pasienter behandlet med bosutinib, inkludert KF KML pasienter som tidligere var behandlet med kun én TKI (imatinib), KF KML pasienter som tidligere var behandlet med imatinib og med minst én TKI i tillegg (dasatinib og/eller nilotinib), pasienter med KML i akselerert eller blastfase som tidligere var behandlet med minst én TKI (imatinib) og pasienter med Ph+ ALL som tidligere var behandlet med minst én TKI (imatinib).

Det primære effektendepunktet i studien var ”major” cytogenetisk respons (MCyr) raten ved uke 24 hos pasienter med imatinibresistent KF KML som tidligere var behandlet med bare én TKI (imatinib). Andre effektendepunkter inkluderte den kumulative MCyR-raten, tid til og varighet av MCyR og tid til og varighet av CHR hos pasienter med KF KML som tidligere var behandlet med kun én TKI (imatinib). For pasienter som tidligere var behandlet med både imatinib og ytterligere minst én TKI, inkluderte endepunktene den kumulative MCyR-raten, tid til og varighet av MCyR og tid til og varighet av CHR. For pasienter med AF og BF KML som tidligere var behandlet med minst én TKI (imatinib) var endepunktene kumulativ total hematologisk respons (OHR) og tid til og varighet av OHR. Andre effektendepunkter inkluderte endring til AF/BF, progresjonsfri overlevelse og OS hos alle kohortene.

For utfyllende informasjon om effekt vedrørende klinisk studie ved imatinibresistens eller intolerant KML i KF, AF og BF, se Bosulif SPC

Referanse:

Bosulif SPC, 16. mai 2019

PP-BOS-NOR-0031