Bosulif - Resultater fra kliniske studier

Klinisk studie av tidligere ubehandlet KF KML

Bosutinib 400 mg-studie

En toarmet, åpen, multisenter-, fase 3-, superioritetsstudie ble utført for å undersøke effekt og sikkerhet av 400 mg bosutinib én gang daglig sammenlignet med 400 mg imatinib én gang daglig hos voksne pasienter med nydiagnostisert Ph+ KF KML. Studien randomiserte 536 pasienter (268 i hver behandlingsgruppe) med Ph+ eller Ph– nydiagnostisert KF KML (’intent-to-treat’ populasjon [ITT]) inkludert 487 pasienter med Ph+ KML som uttrykker b2a2- og/eller b3a2-transkript og baseline BCR-ABL-kopier > 0 (modifisert ’intent-to-treat’ populasjon [mITT]).

Det primære effektendepunktet var andelen som viste «major» molekylær respons (MMR) ved 12 måneder (48 uker) i behandlingsgruppen som fikk bosutinib, sammenlignet med behandlingsgruppen som fikk imatinib i mITT-populasjonen. MMR ble definert som ≤ 0,1 % BCR-ABL/ABL-ratio etter internasjonal skala (tilsvarende ≥ 3-log-reduksjon fra standardisert baseline) med minimum 3000 ABL-transkript vurdert av sentrallaboratoriet. 

Viktige sekundære endepunkter inkluderte komplett cytogenisk respons (CCyr) ved 12 måneder, varighet av CCyR, , varighet av MMR, hendelsesfri overlevelse (EFS) og total overlevelse (OS). CCyR ved måned 12 var definert som fravær av Ph+-metafaser i kromosombåndanalyse av ≥ 20 metafaser hentet fra beinmargsaspirat eller MMR hvis en adekvat cytogenetisk vurdering ikke var tilgjengelig. P verdier for andre endepunkter enn MMR ved 12 måneder og CCyR frem til og med 12 måneder er ikke justert for multiple sammenligninger.

Baselinekarakteristikker for mITT populasjonen var godt balansert mellom de 2 behandlingsgruppene med hensyn til alder (median alder var 52 år for bosutinibgruppen og 53 år for imatinibgruppen med henholdsvis 19,5 % og 17,4 % pasienter som var 65 år eller eldre); kjønn (henholdsvis 42,3 % og 44,0 % kvinner), rase (henholdsvis 78,0 % og 77,6 % hvite, 12,2 % og 12,4 % asiatere, 4,1 % og 4,1 % svarte eller afroamerikanere og 5,7 % og 5,4 % andre, samt 1 ikke kjent i imatinibgruppen), og Sokal-risikoscore (henholdsvis lav risiko 35,0 % og 39,4 %, middels risiko 43,5 % og 38,2 %, høy risiko 21,5 % og 22,4 %). 
Etter 60 måneder med oppfølging i mITT populasjonen fikk 60,2 % av pasientene som ble behandlet med bosutinib (N = 246) og 59,8 % av pasientene som ble behandlet med imatinib (N = 239) fortsatt førstelinjebehandling.

Etter 60 måneder med oppfølging i mITT populasjonen var seponeringer grunnet sykdomsprogresjon til AF eller BF KML for bosutinibbehandlede pasienter på 0,8 % sammenlignet med 1,7 % for imatinibbehandlede pasienter. Seks (2,4 %) av pasientene som fikk bosutinib og 7 (2,9 %) av pasientene som fikk imatinib utviklet AF KML eller BF KML. Seponeringer grunnet suboptimal respons eller behandlingssvikt vurdert av utprøver forekom hos 5,3 % av pasientene i den bosutinibbehandlede gruppen sammenlignet med 15,5 % av pasientene i den imatinibbehandlede gruppen. Tolv (4,9 %) pasienter som fikk bosutinib, og 14 (5,8 %) pasienter som fikk imatinib, døde i løpet av studien. Ingen ytterligere transformasjoner oppsto i ITT-populasjonen. Det forekom 2 ytterligere dødsfall i bosutinibgruppen i ITT-populasjonen.

For utfyllende informasjon om effekt vedrørende Bosutinib 400mg studie, se Bosulif SPC 

Klinisk fase 1/2-studie ved imatinibresistens eller intolerant KML i KF, AF og BF

En enarmet, åpen, multisenter fase 1/2-studie ble utført for å evaluere effekt og sikkerhet ved bruk av 500 mg bosutinib én gang daglig hos pasienter med imatinibresistent eller -intolerant KML med separate kohorter for kronisk, akselerert og blastfase sykdom tidligere behandlet med én TKI (imatinib) eller flere enn én TKI (imatinib etterfulgt av dasatinib og/eller nilotinib).

I denne studien ble 570 pasienter behandlet med bosutinib, inkludert KF KML pasienter som tidligere var behandlet med kun én TKI (imatinib), KF KML pasienter som tidligere var behandlet med imatinib og med minst én TKI i tillegg (dasatinib og/eller nilotinib), pasienter med KML i akselerert eller blastfase som tidligere var behandlet med minst én TKI (imatinib) og pasienter med Ph+ ALL som tidligere var behandlet med minst én TKI (imatinib).

Det primære effektendepunktet i studien var ”major” cytogenetisk respons (MCyr) raten ved uke 24 hos pasienter med imatinibresistent KF KML som tidligere var behandlet med bare én TKI (imatinib). Andre effektendepunkter inkluderte kumulativ cytogenetisk og molekylær responsrate, tid til og varighet av cytogenetisk og molekylær respons, respons ved baseline mutasjoner, endring til AF/BF, progresjonsfri overlevelse og OS hos alle kohortene.

For utfyllende informasjon om effekt vedrørende klinisk studie ved imatinibresistens eller intolerant KML i KF, AF og BF, se Bosulif SPC

Referanse:

Bosulif SPC, 07.04.2022

PP-BOS-NOR-0056