Bosulif tilleggsindikasjon og tablettstyrke

Bosulif fikk i april 2018 en tilleggsindikasjon for behandling av nydiagnostiserte pasienter med philadelfiakromosom -positiv kronisk myelogen leukemi (KML) i kronisk fase (KF).

Doseringen som skal benyttes for pasienter i denne settingen er 400 mg tatt en gang daglig2.

De kliniske dataene for denne indikasjonen kommer fra studien BFORE der Bosulif (bosutinib) ble sammenlignet  med imatinib for pasienter med nydiagnostisert philadelfiakromosom-positiv KML i KF.1

Utfyllende data fra denne publikasjonen kan leses i siste oppdaterte SPC for Bosulif under kapittelet 5.1 Klinisk effekt 

Referanse:

1. Cortes JE, Gambacorti-Passerini C, Deininger MW et al. Bosutinib Versus Imatinib for Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia: Results From the Randomized BFORE Trial J Clin Oncol. 2018; 36:231–237

2. Bosulif SPC, 07.04.2022

PP-BOS-NOR-0060