Bosulif sikkerhetsinformasjon

Informasjonen presentert nedenfor er et utdrag fra preparatomtalen. For fullstendig informasjon om Bosulif og sikkerhet, vennligst se gjeldende preparatomtale for Bosulif.

Kontraindikasjoner 

  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene 
  • Nedsatt leverfunksjon 

Advarsler og forsiktighetsregler:

Unormal leverfunksjon

Behandling med bosutinib er assosiert med forhøyet nivå av serumtransaminaser (ASAT, ALAT). Førhøyet nivå av transaminaser oppsto generelt tidlig i behandlingsperioden. Hos pasienter som får bosutinib bør det tas leverfunksjonstester før behandlingsstart, og månedlig de første 3 månedene av behandlingen, og som klinisk indisert.

Diaré og oppkast

Behandling med bosutinib er assosiert med diaré og oppkast. Forsiktighet bør derfor utvises hos pasienter med nylig eller pågående klinisk signifikant gastrointestinal sykdom. Pasienter med diaré og oppkast bør få standardbehandling, inkludert legemidler som motvirker diaré, kvalmestillende midler og/eller væskeerstatning. I tillegg kan disse hendelsene også håndteres ved midlertidig avbrudd av bosutinib, dosereduksjon og/eller seponering av bosutinib.

Myelosuppresjon

Behandling med bosutinib er assosiert med myelosuppresjon, definert som anemi, nøytropeni og trombocytopeni. Fullstendig blodtelling bør utføres ukentlig den første måneden, og deretter månedlig eller som klinisk indisert.

Væskeretensjon

Behandling med bosutinib kan være assosiert med væskeretensjon, inkludert perikardial effusjon, pleuraeffusjon, lungeødem og/eller perifert ødem. Pasienter bør monitoreres og gis standardbehandling. 

Serumlipase

Forhøyet nivå av serumlipase har blitt observert. Forsiktighet anbefales hos pasienter som tidligere har hatt pankreatitt.

Infeksjoner

Bosutinib kan predisponere pasienter for infeksjoner med bakterier, sopp, virus eller parasitter.

Proarytmisk potensiale

Automatisk maskinlest QTc-forlengelse uten ledsagende arytmi har blitt observert. Bosutinib bør administreres med forsiktighet hos pasienter som har hatt eller er predisponert for QTc-forlengelse, som har ukontrollert eller signifikant hjertesykdom, inkludert nylig hjerteinfarkt, kongestiv hjertesvikt, ustabil angina eller klinisk signifikant bradykardi, eller som tar legemidler som er kjent for å forlenge QTc, f.eks. antiarytmiske legemidler. Hypokalemi og hypomagnesemi kan forsterke denne effekten ytterligere.
Monitorering for en effekt på QTc er anbefalt og elektrokardiogram (EKG) ved baseline er anbefalt før behandlingsstart med bosutinib og som klinisk indisert. Hypokalemi og hypomagnesemi må korrigeres før administrering av bosutinib og bør monitoreres periodisk under behandling.

Nedsatt nyrefunksjon

Behandling med bosutinib kan føre til klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon hos KML-pasienter. Det er observert en reduksjon over tid i estimert glomerulær filtrasjonshastighet (eGFR) hos pasienter som ble behandlet med bosutinib i kliniske studier. Det er viktig at nyrefunksjonen vurderes før behandlingsstart og overvåkes nøye under behandling med bosutinib. Dette gjelder spesielt hos pasienter med eksisterende nyreproblemer, eller hos pasienter som har risiko for renal dysfunksjon, inkludert pasienter som samtidig bruker legemidler med potensiale for nefrotoksisitet, f.eks. diuretika, angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere, angiotensinreseptorblokkere og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). 

Personer av asiatisk opprinnelse

Populasjonsfarmakokinetiske analyser viste at personer av asiatisk opprinnelse har lavere clearance og dermed økt eksponering. Disse pasientene skal derfor overvåkes nøye for bivirkninger, spesielt ved doseøkning.

Alvorlige hudreaksjoner

Bosutinib kan fremkalle alvorlige hudreaksjoner. 

Tumorlysesyndrom

På grunn av risiko for tumorlysesyndrom (TLS) anbefales korrigering av klinisk signifikant dehydrering og behandling av høye urinsyrenivåer før oppstart med bosutinib

Hepatitt B-reaktivering

Reaktivering av hepatitt B (HBV) hos pasienter som er kroniske bærere av viruset har oppstått etter at disse pasientene fikk BCR ABL TKI. Noen tilfeller resulterte i akutt leversvikt eller fulminant hepatitt, som igjen førte til levertransplantasjon eller død. 

Fotosensitivitet

Eksponering for direkte sollys eller ultrafiolett (UV) stråling bør unngås eller minimeres på grunn av risikoen for fotosensitivitet forbundet med bosutinib-behandling. Pasienter bør instrueres om å benytte tiltak som beskyttende plagg og solkrem med høy solfaktor (SPF). 

Interaksjoner

Cytokrom P 450 (CYP)3A-hemmere og induktorer

Samtidig bruk av bosutinib med kraftige eller moderate CYP3A-hemmere eller CYP3A- induktorer bør unngås, da det vil påvirke plasmakonsentrasjonen av bosutinib. 

Effekt av mat

Produkter med grapefrukt, inkludert grapefruktjuice og annen mat som er kjent for å hemme CYP3A, bør unngås.

Protonpumpehemmere (PPI)

Forsiktighet bør utvises når bosutinib administreres samtidig med  PPI. Korttidsvirkende antacida bør vurderes som et alternativ til PPI, og bosutinib og antacida bør administreres til forskjellige tidspunkt (dvs. ta bosutinib om morgenen og antacida på kvelden) dersom mulig.

Fertilitet, graviditet og amming

Fertile kvinner bør bli rådet til å bruke sikker prevensjon under behandling med bosutinib og i minst 1 måned etter den sisten dosen, og unngå graviditet under behandling med bosutinib. Amming skal opphøre ved behandling med bosutinib. Basert på prekliniske funn kan bosutinib ha potensiale til å svekke reproduksjonen og fertiliteten hos mennesker.

Se siden om Bosulif Dosering samt Bosulif SPC for mer informasjon om eventuell dosejustering dersom ikke-hematologiske bivirkninger, slik som bl.a. forhøyede levertransaminaser, diaré eller væskeretensjon, eller hematologiske bivirkninger, myelosuppresjon, oppstår.

Referanse:

Bosulif SPC, 07.04.2022

PP-BOS-NOR-0058