Celebra sikkerhetsinformasjon

Utdrag fra preparatomtalen vedrørende kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler og interaksjoner

Skal ikke brukes: Ved kjent overfølsomhet for sulfonamider, ved aktivt peptisk sår eller gastrointestinal (GI) blødning. Dersom pasient som har hatt astma, akutt rhinitt, nasale polypper, angioneurotisk ødem, urtikaria eller andre allergiliknende reaksjoner etter å ha tatt acetylsalisylsyre (ASA) eller andre NSAIDs, inkl. COX-2-hemmere. Under graviditet og til kvinner som kan bli gravide om de ikke bruker sikker prevensjon, eller ved amming. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, estimert kreatininclearance <30 ml/min (alvorlig nedsatt nyrefunksjon), inflammatorisk tarmsykdom, hjertesvikt (NYHA II-IV) eller etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom.

Vis forsiktighet:
Forsiktighet anbefales hos pasienter med stor risiko for å utvikle GI-komplikasjoner. Det er ytterligere økt risiko for GI-bivirkninger ved samtidig bruk med ASA (også ved lave doser). Kardiovaskulær risiko kan øke med dose og behandlingsvarighet. Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser behandles kun med celekoksib etter nøye vurdering. Forverring av nyrefunksjon og væskeretensjon kan oppstå. Blodtrykket bør følges nøye. Vær oppmerksom på ev nyretoksisitet og renale effekter. Celekoksib kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon. Hos pasienter som samtidig behandles med warfarin er det sett økt protrombintid (INR), dette bør derfor monitoreres nøye.

For mer utfyllende informasjon, se Celebra preparatomtale, pkt. 4.3 og 4.4.
 

Referanse:

Celebra SPC 12.08.2019

PP-CEL-NOR-0013