Celebra dosering

Fordi kardiovaskulær risiko ved bruk av celekoksib kan øke med dose og behandlingsvarighet, skal kortest mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose benyttes. Pasientens behov for symptomlindring og effekten av behandling skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose.

Maksimal anbefalt døgndose er 400 mg for alle indikasjoner.

Artrose

Vanlig anbefalt døgndose er 200 mg tatt en gang daglig eller fordelt på to doser. Hos noen pasienter, med utilstrekkelig lindring av symptomer, kan en økt dose på 200 mg to ganger daglig øke effekten. Dersom det ikke er økt behandlingseffekt etter to uker, skal andre behandlingsalternativer vurderes. 

Revmatoid artritt 

Anbefalt startdose er 200 mg daglig fordelt på to doser. Dosen kan, dersom nødvendig, senere økes til 200 mg to ganger daglig. Dersom det ikke er økt behandlingseffekt etter to uker, skal andre behandlingsalternativer vurderes. 

Bekhterevs sykdom 

Vanlig anbefalt døgndose er 200 mg tatt en gang daglig eller fordelt på to doser. Hos pasienter med utilstrekkelig lindring av symptomer, kan en økt dose på 400 mg en gang daglig eller delt på to ganger daglig øke effekten. Dersom det ikke er økt behandlingseffekt etter to uker, skal andre behandlingsalternativer vurderes. 

Spesielle populasjoner 

Eldre 
Som hos yngre voksne, bør 200 mg daglig benyttes ved oppstart av behandling. Dosen kan, dersom nødvendig, senere økes til 200 mg to ganger daglig. Særlig forsiktighet skal utvises hos eldre med kroppsvekt lavere enn 50 kg.

Pediatrisk populasjon 
Celekoksib er ikke indisert til bruk hos barn.

CYP2C9 langsomme omsettere (Poor metabolisers)
Pasienter som har en kjent eller mistenkt langsom metabolisme via CYP2C9 basert på gentester eller ut i fra tidligere historie/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør behandles med celekoksib med forsiktighet da risikoen for doserelaterte bivirkninger er økt. Overvei å redusere dosen til halvparten av den laveste anbefalte dosen. 

Nedsatt leverfunksjon 
Behandling bør initieres med halvparten av anbefalt dose til pasienter med fastslått moderat nedsatt leverfunksjon med serumalbumin 25-35 g/l. Erfaring hos slike pasienter begrenser seg til pasienter med cirrhose. 

Nedsatt nyrefunksjon 
Erfaring med celekoksib hos pasienter med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon er begrenset, derfor bør slike pasienter behandles med forsiktighet.

For fullstendig oversikt over dosering se preparatomtalen.
 

Referanse:

Celebra SPC 12.08.2019

PP-CEL-NOR-0013