Champix og depresjon

Studie av røykere med underliggende depressiv sykdom: Røykere som ble behandlet med Champix viste ingen forverring av depresjon eller angst, sammenlignet med placebo.2

Studien viser ingen forverring av depresjon eller angst hverken i Champix gruppen eller i placebo gruppen.

Tidligere kliniske sammenligninger av Champix og placebo blant røykere uten tilstedeværelse av psykiatrisk sykdom, har ikke vist noen økt forekomst av nevropsykiatriske hendelser, med unntak av søvnforstyrrelser som kan være en bivirkning av Champix.1

Effekt og sikkerhet av Champix til røykere

Denne studien er den første kontrollerte studien som undersøker effekt og sikkerhet av Champix til røykere med tilstedeværende, stabil alvorlig depressiv lidelse eller tidligere gjennomgått slik sykdom.2

Ca. 70% av alle som deltok i studien benyttet antidepressiva ved studiestart.

Studien har betydelig klinisk relevans relevans da cirka en tredjedel av røykere som søker legebehandling, har depressiv lidelse som del av sin sykehistorie.3

Studien viser at røykere med underliggende depressiv lidelse kan få hjelp av Champix til å bli røykfri, uten å forverre depresjon:2

  • etter 12 uker Champix behandling var 35.9 % av deltagerne sammenhengende røykfri uke 9 til 12 (vs.15.6 % av de som fikk placebo)
  • etter 1 år var fortsatt 20.3 % av Champix behandlede sammenhengende helt røykfri uke 9 til 52 (vs. 10.4 % av de som fikk placebo)

Røykere med underliggende psykiatrisk sykdom som ønsker hjelp til å slutte, bør diskutere best egnet behandling med sin lege.

Studie publisert i The Lancet 2016, EAGLES-studien

I 2016 publiserte The Lancet resultatene fra EAGLES-studien (Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study), den største kliniske studien utført på godkjente medisiner for røykeavvenning.4

Funnene i ovennevnte studie2 ble bekreftet i EAGLES-studien som viste ingen økning i risiko for nevropsykiatriske hendelser (nedstemthet, depresjon, agitasjon, adferdsendring, selvmordstanker) ved bruk av Champix til røykeavvenning, sammenlignet med placebo.4


Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Champix5

Bivirkningene ved bruk av Champix
De vanligste bivirkningene av Champix er mild til moderat kvalme, søvnløshet, hodepine og unormale drømmer.

Forsiktighetsregler ved bruk av Champix
Nedstemthet, sjeldent med selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, nedstemthet eller atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller familie.

For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert kreatinin-clearance < 30 ml/min), er anbefalt dosering med Champix 1 mg én gang daglig. Doseringen bør starte med 0,5 mg én gang daglig de første 3 dagene og deretter økes til 1 mg én gang daglig. Fordi klinisk erfaring med Champix hos pasienter med nyresykdom i siste stadium er utilstrekkelig, anbefales ikke behandling av denne pasientgruppen.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i Spc pkt. 6.1.

Interaksjoner
Basert på virkningsmekanismen til vareniklin og den kliniske erfaringen vi kjenner til nå, har Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Det anbefales normalt ingen dosejustering av Champix eller andre legemidler som tas sammen med Champix.

For mer informasjon les Champix sikkerhetsinformasjon


Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
  1. Tonstad S, Davies S, Flammer M et al. Psychiatric Adverse Events in Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trials of Varenicline. Drug Saf. 2010 Apr 1;33(4):289-301
  2. Anthenelli RM, Morris C, Ramey TS et al. Effects of Varenicline on Smoking Cessation in Adults With Stably Treated Current or Past Major DepressionAnn Intern Med. 2013;159(6):390-400
  3. Tsoh JY, Humfleet GL, Muñoz RF et al. Development of Major Depression After Treatment for Smoking Cessation. Am J Psychiatry. 2000;157:368-74
  4. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al.Neuropsychiatric safety and effi cacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387: 2507–20, Published Online April 22, 2016
  5. Champix preparatomtale (SPC), kap. 4.3, 4,4, 4,5, 4.8, 6.1

 

PP-CHM-NOR-0231