Nevropsykiatrisk sikkerhet ved røykeslutt og bruk av Champix (vareniklin)

Meta-analyse fra BMJ - Nevropsykiatrisk sikkerhet ved røykeslutt og bruk av Champix (vareniklin)1

Omfattende evaluering nevropsykiatrisk sikkerhet ved røykeslutt

Studien “Risk of neuropsychiatric adverse events associated with varenicline: systematic review and meta-analysis” av Kyla H Thomas et al. er en uavhengig meta-analyse og den mest omfattende evaluering av nevropsykiatrisk sikkerhet ved bruk av Champix som er utført.

Studiedesign

39 randomiserte, kontrollerte studier (både Pfizer støttede- og ikke-Pfizer støttede) med 10 791 personer ble inkludert.

Ikke bevis for økt risiko for selvmord

Studien finner ikke bevis for en økt risiko for selvmord, selvmordstanker, depresjon eller død ved bruk av Champix (vareniklin) vs. placebo.
Bruk av Champix var assosiert med økt risiko for søvnforstyrrelse, insomnia og unormale drømmer; informasjon som allerede er inkludert i produktomtalen for Champix.

Link til studien


Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Champix2

Bivirkningene ved bruk av Champix
De vanligste bivirkningene av Champix er mild til moderat kvalme, søvnløshet, hodepine og unormale drømmer.

Forsiktighetsregler ved bruk av Champix
Nedstemthet, sjeldent med selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, nedstemthet eller atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller familie.

For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert kreatinin-clearance < 30 ml/min), er anbefalt dosering med Champix 1 mg én gang daglig. Doseringen bør starte med 0,5 mg én gang daglig de første 3 dagene og deretter økes til 1 mg én gang daglig. Fordi klinisk erfaring med Champix hos pasienter med nyresykdom i siste stadium er utilstrekkelig, anbefales ikke behandling av denne pasientgruppen.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i Spc pkt. 6.1.

Interaksjoner
Basert på virkningsmekanismen til vareniklin og den kliniske erfaringen vi kjenner til nå, har Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Det anbefales normalt ingen dosejustering av Champix eller andre legemidler som tas sammen med Champix.

For mer informasjon les Champix sikkerhetsinformasjon


Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
  1. Thomas KH, Martin RM, Knipe DW et al.Risk of neuropsychiatric adverse events associated with varenicline: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015;350:h1109
  2. Champix preparatomtale (SPC), 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1

 

PP-CHM-NOR-0231