Laboratorieovervåkning

Overvåkingsveiledning ved oppstart

Følgende laboratorieparametre bør monitorerese før oppstart med Cibinqo, 4 uker etter behandlingsstart og deretter i henhold til rutineoppfølging og retningslinjer:

  • Blodplatetall
  • Absolutt lymfocyttall (ALC)
  • Absolutt nøytrofiltall (ANC)
  • Hemoglobin (Hgb(Hb)
  • Lipidverdier
Cibinqo_do_not_initiate


Overvåkingsveiledning etter oppstart

Cibinqo_laboratorieparametre_tabell

 

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon, dvs. estimert glomerulær filtreringshastighet (eGFR) på 60 til < 90 ml/min. 

Hos pasienter med moderat (eGFR på 30 til < 60 ml/min) nedsatt nyrefunksjon bør den anbefalte Cibinqo-dosen reduseres med halvparten, til 100 mg eller 50 mg én gang daglig.

Hos pasienter med alvorlig (eGFR på < 30 ml/min) nedsatt nyrefunksjon er 50 mg én gang daglig den anbefalte startdosen. Maksimal daglig dose er 100 mg .

Cibinqo har ikke vært studert hos pasienter med terminal nyresvikt (ESRD) som får nyreerstattende behandling.

Nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett (Child Pugh A) eller moderat (Child Pugh B) nedsatt leverfunksjon. Cibinqob er kontraindisert hos pasienter med alvorlig (Child Pugh C) nedsatt leverfunksjon.

Lipidverdier

Pasienter bør overvåkes i henhold til pasientens risiko for hjerte- og karsykdommer og kliniske retningslinjer for hyperlipidemi.

Referanse:

Cibinqo SPC

PP-CIB-NOR-0054