Relevant sikkerhetsinformasjon om Cibinqo

Indikasjon

Cibinqo er indisert for pasienter med moderat til alvorlig AD hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
 

Dosering

Anbefalt startdose er 200 mg én gang daglig.

  • En startdose på 100 mg én gang daglig anbefales til pasienter ≥ 65 år og andre som kan ha nytte av en stardose på 100 mg
  • En startdose på 50 mg én gang daglig anbefales til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR på < 30 ml/min) 
  • Under behandling kan dosen reduseres eller økes basert på toleranse og effekt. Den laveste vedlikeholdsdosen som er effektiv, bør vurderes. Maksimal daglig dose er 200 mg
     

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktive alvorlige systemiske infeksjoner (inkludert tuberkulose), alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet og amming.


Forsiktighetsregler

Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare; alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, trombotiske hendelser inkludert lungeemboli, malignitet, hematologiske avvik, lipider og eldre (over 65 år). Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Cibinqo


Bivirkninger

De vanligst rapporterte bivirkningene er kvalme (15,1 %), hodepine (7,9 %), akne (4,8 %), herpes simplex (4,2 %), økt kreatinfosfokinase i blodet (3,8 %), oppkast (3,5 %), svimmelhet (3,4 %) og smerter i øvre abdomen (2,2 %). De hyppigste alvorlige bivirkningene var infeksjoner (0,3 %) .
 

Interaksjoner

Hos pasienter som får både sterke hemmere av CYP2C19 og moderate hemmere av CYP2C9, eller sterke hemmere av CYP2C19 alene (f.eks. fluvoksamin, flukonazol, fluoksetin og tiklopidin), bør den anbefalte dosen reduseres med halvparten, til 100 mg eller 50 mg én gang daglig.

Behandling anbefales ikke samtidig med moderate eller sterke indusere av CYP2C19-/CYP2C9-enzymer (f.eks. rifampicin, apalutamid, efavirenz, enzalutamid, fenytoin).

For fullstending informasjon, se preparatomtale.

 

Referanse:

Cibinqo SPC

PP-CIB-NOR-0001