Cibinqo bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De vanligst rapporterte bivirkningene er kvalme (15,1 %), hodepine (7,9 %), akne (4,8 %), herpes simplex (4,2 %), økt kreatinfosfokinase i blodet (3,8 %), oppkast (3,5 %), svimmelhet (3,4 %) og smerter i øvre abdomen (2,2 %). De hyppigste alvorlige bivirkningene var infeksjoner (0,3 %).


Bivirkningstabell

Totalt 3582 pasienter ble behandlet med Cibinqo i kliniske studier av atopisk dermatitt. Blant disse ble 2784 pasienter (noe som representerer 3006 pasientar med eksponering) behandlet med samsvarende doseregimer med enten 100 mg Cibinqo (1023 pasienter) eller 200 mg Cibinqo (1761 pasienter). 1451 pasienter hadde minst 48 ukers eksponering.

Bivirkningene som er oppført i tabellen under, er bivirkninger observert i kliniske studier av atopisk dermatitt, angitt etter frekvenskategorier. Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

a. Herpes simplex inkluderer herpes i munn, øyet, huden og på kjønnsorganer 
b. Herpes zoster inkluderer herpes zoster i øyet.
c. Hyperlipidemi inkluderer dyslipidemi og hyperkolesterolemi
d. Venøs tromboembolisme inkluderer lungeemboli og dyp venetrombose.
e. Inkluderer endringer påvist under laboratorieovervåking (se tekst nedenfor)

For fullstending informasjon, se preparatomtale.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Infeksjoner
I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, er det blitt rapportert om infeksjoner hos 27,4 % av pasientene som ble behandlet med placebo, og hos 34,9 % og 34,8 % av pasientene som ble behandlet med henholdsvis abrocitinib 100 mg og 200 mg. De fleste infeksjoner var milde eller moderate. Prosentandelen av pasienter som rapporterte infeksjonsrelaterte bivirkninger i 200 mg- og 100 mg-gruppene sammenlignet med placebo, var: herpes simplex (4,2 % og 2,8 % mot 1,4 %), herpes zoster (1,2 % og 0,6 % mot 0 %), pneumoni (0,1 % og 0,1 % mot 0 %). Herpes simplex forekom hyppigere hos pasienter med en historie med herpes simplex eller eczema herpeticum. De fleste av herpes zoster hendelsene involverte et enkelt dermatom og var ikke alvorlige. Alle opportunistiske infeksjoner var tilfeller av multidermatomal kutan herpes zoster (0,6 %), hvorav de fleste ikke var alvorlige. Forekomsten av herpes zoster hos pasienter som var 65 år og eldre (7,40 per 100 pasientår), var høyere enn hos pasienter som var 18 til under 65 år (3,44 per 100 pasientår) og under 18 år (2,12 per 100 pasientår). Forekomsten av herpes zoster hos pasienter med alvorlig atopisk dermatitt ved baseline (4,93 per 100 pasientår) var høyere enn hos pasienter med moderat atopisk dermatitt ved baseline (2,49 per 100 pasientår).

I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, var frekvensen av alvorlige infeksjoner 1,81 per 100 pasientår hos pasienter behandlet med placebo, 3,32 per 100 pasientår hos pasienter behandlet med 100 mg og 1,12 per 100 pasientår hos pasienter behandlet med 200 mg. Blant alle pasienter behandlet med abrocitinib, inkludert den langvarige forlengelsesstudien, var frekvensen av alvorlige infeksjoner 2,18 per 100 pasientår for pasienter behandlet med 100 mg og 2,11 per 100 pasientår for pasienter behandlet med 200 mg. De vanligste rapporterte alvorlige infeksjonene var herpes simplex, herpes zoster og pneumoni.

Trombotiske hendelser inkludert lungeemboli
Blant alle pasienter behandlet i kliniske studier med samsvarende doseregimer med enten 100 mg eller 200 mg abrocitinib, inkludert den langvarige forlengelsesstudien, var frekvensen av PE 0,17 per 100 pasientår for 200 mg og 0,08 per 100 pasientår for 100 mg. Frekvensen av DVT var 0,11 per 100 pasientår i 200 mg-gruppen og 0 per 100 pasientår i 100 mg-gruppen.

Trombocytopeni
I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, var behandlingen assosiert med en doserelatert reduksjon i blodplatetall. Maksimal effekt på blodplater ble observert innen 4 uker. Deretter returnerte blodplatetallet til baseline til tross for fortsatt behandling. Bekreftet blodplatetall på < 50 × 103/mm3 ble rapportert hos 0,1 % av pasientene eksponert for 200 mg og hos 0 pasienter behandlet med 100 mg eller placebo. Blant alle pasienter behandlet i kliniske studier med samsvarende doseregimer med enten 100 mg eller 200 mg abrocitinib, inkludert den langvarige forlengelsesstudien, var frekvensen av bekreftet blodplatetall på < 50 × 103/mm3 0,17 per 100 pasientår for 200 mg og 0 per 100 pasientår for 100 mg, flest ved uke 4. Pasientene på 65 år og eldre hadde en høyere frekvens av blodplatetall på < 75 × 103/mm3

Lymfopeni
I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, ble bekreftet ALC på < 0,5 × 103/mm3 observert hos 0,3 % av pasientene behandlet med 200 mg og 0 % av pasientene behandlet med 100 mg eller placebo. Begge tilfellene forekom i de første 4 ukene med eksponering. Blant alle pasienter behandlet med abrocitinib, inkludert den langvarige forlengelsesstudien, ble bekreftet ALC < 0,5 × 103/mm3 rapportert hos 0,4 % av pasientene behandlet med 200 mg og 0,6 % av pasientene behandlet med 100 mg, hvorav de fleste var 65 år og eldre. 

Økte lipidverdier
I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, var det en doserelatert økning i lipoproteinkolesterol med lav tetthet (LDL c), totalt kolesterol og lipoproteinkolesterol med høy tetthet (HDL c) sammenlignet med placebo ved uke 4, og verdiene forble forhøyet til den siste kontrollen i behandlingsperioden. Det var ingen signifikant endring i LDL/HDL-forholdet hos pasienter behandlet med abrocitinib sammenlignet med pasienter behandlet med placebo. Hendelser relatert til hyperlipidemi forekom hos 0,4 % av pasientene behandlet med abrocitinib 100 mg, 0,6 % av pasientene behandlet med 200 mg og 0 % av pasientene som fikk placebo.

Økte verdier for kreatinfosfokinase (CPK)
I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, forekom signifikante økninger i CPK-verdier (> 5 × ULN) hos henholdsvis 1,8 % av pasientene som fikk placebo, 1,8 % av pasientene behandlet med 100 mg og 3,8 % av pasientene behandlet med 200 mg abrocitinib. De fleste tilfellene av økte verdier var forbigående, og ingen førte til seponering. 

Kvalme
I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, ble det rapportert om kvalme hos 1,8 % av pasientene som fikk placebo, og hos henholdsvis 6,3 % og 15,1 % av pasientene som ble behandlet med 100 mg og 200 mg. Seponering på grunn av kvalme forekom hos 0,4 % av pasientene behandlet med abrocitinib. Blant pasienter med kvalme opplevde 63,5 % av pasientene kvalme i løpet av den første uken av behandlingen. Median varighet av kvalme var 15 dager. De fleste av tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad. 

Pediatriske pasienter

Totalt 635 ungdommer (12 til under 18 år) ble behandlet med abrocitinib i kliniske studier på atopisk dermatitt, noe som representerer 851,5 pasientår med eksponering. Sikkerhetsprofilen som ble observert hos ungdom i disse studiene, var tilsvarende den hos den voksne populasjonen.

NB! Cibinqo er indisert for voksne (> 18 år) med moderat til alvorlig AD som er aktuelle for systemisk behandling.

Referanse:

Cibinqo SPC

PP-CIB-NOR-0054