Hvem kan bruke Cibinqo

Cibinqo er indisert for pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt (AD) hos voksne (> 18 år) som er aktuelle for systemisk behandling.

Norsk anbefaling ved behandling av AD2

Det foreligger ingen nasjonal retningslinje for behandling av atopisk dermatitt utgitt av Helsedirektoratet. Behandlingen skal imidlertid gjennomføres i tråd med veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV).2

Cibinqo kan forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad.* Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller ikke-kommersielt privat sykehus (med avtale med et regionalt helseforetak) med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.


Vedtak om forskriving skal baseres på skriftlig dokumentasjon av pasientenes sykehistorie, tidligere gjennomgått behandling og aktuell tilstand. Slik
dokumentasjon skal også utarbeides for pasienter ved avdelinger som selv skal godkjenne forskriving. Pasienten trenger ikke selv møte til undersøkelse ved den godkjennende avdeling, hvis denne er en annen enn den som behandler pasienten. Svar fra sykehuset som behandler søknaden bør gis senest innen to uker, med kopi av vedtaket til pasienten. All korrespondanse skal dokumenteres i pasientens journal.

Cibinqo_check.png

Krav til alvorlighetsgrad (hos voksne):

  • EASI > 21
  • og POEM > 17
  • og DLQI > 11

Da sykdommen kan ha et fluktuerende forløp, bør pasienten ha hatt moderat til alvorlig grad av sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder (perioder komplisert med infeksjon unntatt). I helt spesielle tilfeller, f.eks. ved uttalt affeksjon av hode/hals, kan kravet om EASI ≥ 21 fravikes. 

Cibinqo_ways.png

Krav til tidligere gjennomført behandling (hos voksne):
Det skal være forsøkt minimum èn annen av følgende systemiske behandlingsalternativer: 

  • ciklosporin
  • azathioprin
  • mycophenolat mofetil 
  • methotrexate

Av disse er det kun ciklosporin som har godkjent behandlingsindikasjon atopisk eksem. Behandlingen skal ha vært gitt i anbefalt dosering og adekvat varighet, vanligvis minimum 3 måneder. 

Cibinqo_stop.png

Behandlingsstopp:
Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, bør dennestoppes etter 16 uker. 
Adekvat respons defineres som:

  • Minimum 50% reduksjon i EASI sammenlignet med oppstart behandling og minimum 4 poeng reduksjon i DLQI og/eller minimum 4 poeng reduksjon i POEM

Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder anbefales det stopp av behandlingen. Ved residiv kan behandling 
gjenopptas.

Se anbefalingene for mer informasjon.

*Cibinqo er ennå ikke inkludert i de veiledende anbefalingene. Siden flere JAK-hemmere nå er med i LIS-anbefalingene for 20223 , sammen med biologiske legemidler, er det rimelig å anta at anbefalingene blir endret fra å gjelde forskrivning av biologiske legemidler til også å  gjelde JAK-hemmere. Dette er derfor hensyntatt i teksten over.

LIS-anbefalinger ved AD3

I Norge er det anbudskonkurranse på de betennelsesdempende legemidlene (biologiske og JAK-hemmere) som er innført til behandling av alvorlig AD. Anbudet forvaltes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Det billigste legemiddelet i dette anbudet anbefales som førstevalg hos nye pasienter. 

AD - Anbefaling hos voksne (> 18 år) fra 15. mars 20223,4

* Beslutningsforum for nye metoder har godkjent finansiering, og dermed forskrivning av Cibinqo for AD fra og med 15. mars 20224
Tabellen over er tilpasset av Pfizer (dvs. Cibinqo er plassert inn i rangeringen), i henhold til mottatt dokumentasjon fra Sykehusinnkjøp.

 

Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI, POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter med differensialtelling, ALAT og Serum-kreatinin.

AD=atopic dermatitis; DLQI=Dermatology Life Quality Index; EASI=Eczema Area and Severity Index; JAK=Janus kinase; POEM=Patient-Oriented Eczema Measure; Assessment for Atopic Dermatitis; ALAT=Alanine Aminotransferase 

Referanser:

1. Cibinqo SPC, 2. Rehbinder EM SL, Saunes M. Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem. Norsk forening for dermatologi og venerologi, 2021, versjon 2.0, 12.11.2021 3. LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger (gjeldende fra 01.02.2022), 4. LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger (gjeldende fra 01.02.2022)

PP-CIB-NOR-0001