Kliniske studier

Cibinqo støttes av et omfattende fase-III- studieprogram på 7 kliniske studier: MONO-1, MONO-2, COMPARE, REGIMEN, TEEN, EXTEND og DARE1-8 

Se egne sider for mer detaljer om disse studiene.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekt og sikkerhet av Cibinqo som monoterapi og i kombinasjon med medikamentell lokalbehandling over 12–16 uker ble evaluert hos 1616 pasienter i tre sentrale, randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase 3-studier (MONO-1, MONO-2 og COMPARE). 

I tillegg ble effekt og sikkerhet av Cibinqo som monoterapi over 52 uker (med mulighet for tilleggsbehandling hos pasienter med oppblussing) evaluert hos 1233 pasienter i en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert induksjons- og seponeringsstudie i fase 3 (REGIMEN).

Pasientene i disse fire studiene var 12 år og eldre med moderat til alvorlig atopisk dermatitt som definert av IGA-score (Investigators Global Assessment-score) på ≥ 3, eksemområde og alvorlighetsindeks-score (EASI-score) på ≥16, affisert kropsoverflateareal (BSA) på ≥ 10 % og PP-NRS-score (Peak Pruritus Numerical Rating Scale-score) på ≥ 4 ved baseline før randomisering. Pasienter som hadde en tidligere utilstrekkelig respons, eller der lokal behandling var medisinsk uforsvarlig, eller pasienter som hadde fått systemisk behandling, var kvalifisert for deltakelse. 

Alle pasienter som fullførte de overordnede studiene, var kvalifisert til å delta i den langsiktige forlengelsesstudien EXTEND.

Effekt og sikkerhet av Cibinqo i kombinasjon med medikamentell lokalbehandling ble evaluert i en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase 3-studie kalt TEEN. Studien inkluderte 287 pasienter i alderen 12 til under 18 år med moderat til alvorlig atopisk dermatitt som definert av IGA-score på ≥ 3, EASI-score på ≥ 16, affisert BSA på ≥ 10 % og PP NRS ≥ 4 ved baseline-kontroll før randomisering. Pasienter som hadde en tidligere utilstrekkelig respons eller som hadde fått systemisk behandling, var kvalifisert for deltakelse.

Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Cibinqo i en eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved behandling av atopisk dermatitt.
NB! Cibinqo har indikasjon for voksne (> 18 år).

Det er også gjennomført en Head-to-Head studie med Cibinqo vs dupilumab over 26 uker DARE. Dette er en fase IIIb randomisert, dobbeltblind, dobbeltdummy, aktiv-kontrollert, multisenterstudie designet for å vurdere effekt og sikkerhet til Cibinqo 200 mg OD sammenlignet med dupilumab 300 mg Q2W hos voksne (≥18 år) på bakgrunns topikalbehandling med moderat -til alvorlig atopisk dermatitt. Studien er avsluttet, men resultater er ennå ikke rukket å bli publisert.8

Baseline data
I de placebokontrollerte studiene (MONO-1, MONO-2, COMPARE), og den åpne, randomiserte induksjons- og seponeringsstudien (REGIMEN), på tvers av alle behandlingsgruppene var 41,4 % til 51,1 % kvinner, 59,3 % til 77,8 % kaukasiske, 15,0 % til 33,0 % asiatiske og 4,1 % til 8,3 % mørkhudete av afrikansk opprinnelse, og gjennomsnittsalderen var 32,1 til 37,7 år. Totalt 134 pasienter som var 65 år og eldre, deltok i disse studiene. I disse studiene hadde 32,2 % til 40,8 % en IGA ved baseline på 4 (alvorlig atopisk dermatitt), og 41,4 % til 59,5 % av pasientene hadde tidligere fått systemisk behandling for atopisk dermatitt. Gjennomsnittlig EASI-score ved baseline varierte fra 28,5 til 30,9, PP-NRS ved baseline varierte fra 7,0 til 7,3 og Dermatology Life Quality Index (DLQI) ved baseline varierte fra 14,4 til 16,0.

Klinisk respons

MONO-1, MONO-2 og COMPARE

En signifikant større andel av pasientene oppnådde både primære endepunkter IGA 0 eller 1 og/eller EASI 75 med 100 mg eller 200 mg Cibinqo én gang daglig sammenlignet med placebo ved uke 12 eller uke 16.

En signifikant større andel av pasientene oppnådde en forbedring på minst 4 PP-NRS-poeng med 100 mg eller 200 mg Cibinqo én gang daglig sammenlignet med placebo. Denne forbedringen ble observert så tidlig som ved uke 2 og vedvarte gjennom uke 12.

Andelen pasienter som oppnådde PP-NRS4 over tid i MONO-1, MONO-2 og COMPARE

search

PP-NRS = Peak Pruritus Numerical Rating Scale; QD = én gang daglig; Q2W = én gang hver annen uke.
PP-NRS4-respondere var pasienter med forbedring på ≥ 4 poeng i PP-NRS fra baseline.
a.   Cibinqo brukt som monoterapi.
b.   Cibinqo brukt i kombinasjon med medikamentell lokalbehandling
*    Statistisk signifikant med justering for multiplisitet mot placebo.
**  Statistisk signifikant med justering for multiplisitet mot dupilumab.

I COMPARE-studien ble 200 mg Cibinqo vist som overlegen sammenlignet med dupilumab ved uke 2 for andelen pasienter som oppnådde en forbedring på minst 4 PP-NRS-poeng med signifikant høyere responser for kløe sett så tidlig som dag 4 etter den første dosen.

Behandlingseffekter i undergrupper (f.eks. vekt, alder, kjønn, rase og tidligere systemisk immunsuppressiv behandling) i MONO-1, MONO-2 og COMPARE var i samsvar med resultatene i den totale studiepopulasjonen.

Livskvalitet og pasientrapporterte resultater
I begge monoterapistudiene (MONO-1 og MONO-2) og i kombinasjonsterapistudien (COMPARE) viste Cibinqo signifikant forbedring for pasientrapporterte resultater, inkludert kløe, søvn (SCORAD Sleep VAS), AD-symptomer (POEM), livskvalitet (DLQI) og symptomer på angst og depresjon (HADS) som ikke var korrigert for multiplisitet, ved 12 uker sammenlignet med placebo.

REGIMEN - Åpen, randomisert induksjons- og seponeringsstudie
Totalt 1233 pasienter fikk åpen Cibinqo 200 mg én gang daglig i innkjøringsfasen på 12 uker. Blant disse pasientene oppfylte 798 pasienter (64,7 %) responderkriteriene (definert som å oppnå IGA-respons på 0 eller 1 og EASI 75) og ble randomisert til placebo (267 pasienter), Cibinqo 100 mg én gang daglig (265 pasienter) eller Cibinqo 200 mg én gang daglig (266 pasienter). 

Kontinuerlig behandling (200 mg kontinuerlig) og induksjons- og vedlikeholdsbehandling (200 mg i 12 uker etterfulgt av 100 mg) forhindret oppblussing med henholdsvis 81,1 % og 57,4 % sannsynlighet, mot 19,1 % blant pasienter som ikke fikk behandling (randomisert til placebo) etter 12 uker induksjonsbehandling. Tre hundre og femtién (351) pasienter, inkludert 16,2 % som fikk 200 mg, 39,2 % som fikk 100 mg og 76,4 % som fikk placebo, fikk 200 mg Cibinqo som tilleggsbehandling i kombinasjon med lokalbehandling.

Tid til protokolldefinert oppblussing

search

EXTEND – Langsiktig effekt

Kvalifiserte pasienter som fullførte hele behandlingsperioden for en kvalifiserende overordnet studie (f.eks. MONO-1, MONO 2, COMPARE, REGIMEN), ble vurdert for deltakelse i den langsiktige forlengelsesstudien EXTEND. I EXTEND fikk pasienter Cibinqo med eller uten medikamentell lokalbehandling. Pasienter som tidligere ble randomisert til 100 mg eller 200 mg legemiddel én gang daglig i de overordnede studiene, fortsatte med samme dose i EXTEND som i den overordnede studien. I EXTEND fikk pasienter dobbeltblind behandling inntil den overordnede studien var fullført, og deretter fikk pasienter enkelblind behandling (utprøverne fikk informasjon om behandlingstilordning, men ikke pasientene).

Blant pasienter som oppnådde respons etter 12 ukers behandling og deltok i EXTEND, beholdt størstedelen av pasientene sin respons ved uke 96 av kumulativ behandling med begge doser av Cibinqo (64 % og 72 % for IGA-respons på 0 eller 1, 79 % og 87 % for EASI-75, og 62 % og 83 % for PP-NRS4 med henholdsvis 100 mg én gang daglig og 200 mg én gang daglig).

Blant pasienter som ikke oppnådde respons etter 12 ukers behandling og deltok i EXTEND, oppnådde en andel av pasientene sen respons ved uke 24 (fra baseline) ved fortsatt behandling med Cibinqo (25 % og 29 % for IGA-respons på 0 eller 1, og 50 % og 57 % for EASI-75 med henholdsvis 100 mg én gang daglig og 200 mg én gang daglig). Pasienter som oppnådde delvis respons ved uke 12, hadde større sannsynlighet for å oppnå behandlingsnytte ved uke 24 enn de som ikke oppnådde respons ved uke 12.

Pasienter som fikk dupilumab i COMPARE-studien og deretter deltok i EXTEND, ble randomisert til enten 100 mg eller 200 mg Cibinqo én gang daglig etter oppstart i EXTEND. Blant pasienter uten respons på dupilumab oppnådde en betydelig andel av pasientene respons 12 uker etter bytte til Cibinqo (34 % og 47 % for IGA-respons på 0 eller 1, og 68 % og 80 % for EASI 75 med henholdsvis 100 mg én gang daglig og 200 mg én gang daglig).

TEEN – Pediatrisk populasjon

Effekt og sikkerhet av Cibinqo i kombinasjon med medikamentell lokalbehandling ble evaluert i en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase 3-studie kalt TEEN. Studien inkluderte 287 pasienter i alderen 12 til under 18 år med moderat til alvorlig atopisk dermatitt som definert av IGA-score på ≥ 3, EASI-score på ≥ 16, affisert BSA på ≥ 10 % og PP NRS på ≥ 4 ved baseline-kontroll før randomisering. Pasienter som hadde en tidligere utilstrekkelig respons eller som hadde fått systemisk behandling, var kvalifisert for deltakelse.  

Effektresultater hos ungdom i TEEN
Cibinqo_tabell_TEEN

KI = konfidensintervall; EASI = Eczema Area and Severity Index; IGA = Investigator Global Assessment; N = antall randomiserte pasienter; PBO = placebo; PP-NRS = Peak Pruritus Numerical Rating Scale; QD = én gang daglig. 
a. IGA-respondere var pasienter med IGA-score på null (0) eller nesten null (1) (på en 5 poengskala) og en  reduksjon fra baseline på > 2 poeng.
b. EASI-75-respondere var pasienter med ≥ 75 % forbedring i EASI fra baseline.
c. PP-NRS4-respondere var pasienter med forbedring på ≥ 4 poeng i PP-NRS fra baseline.
d. Cibinqo brukt i kombinasjon med medikamentell lokalbehandling.
e. Statistisk signifikant uten å justere for multiplisitet mot placebo.

 

NB! Cibinqo er indisert for voksne (> 18 år) med moderat til alvorlig AD som er aktuelle for systemisk behandling.

Referanser:

1. Cibinqo SPC, 2. Bieber T, et al. N Eng J Med 2021;384:1101–1112 (JADE Compare), 3. Simpson E, et al. Lancet 2020;396:P255–266 (JADE Mono 1), 4. Silverberg J, et al. JAMA Dermatol 2021;156(8):863–873 (JADE Mono 2), 5. Blauvelt A, et al. JAAD 2021 2022 Jan;86(1):104-112 (JADE Regimen), 6. Eichenfield L, et al. JAMA Dermatol 2021;157(10):1165-1173 (JADE Teen), 7. ClinicalTrials.gov. NCT03422822. Available from: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03422822 (JADE Extend), 8. ClinicalTrials.gov. NCT04345367. Available from: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04345367 (JADE Dare)

PP-CIB-NOR-0054