Advarsler og forsiktighetsregler

Embryoføtal toksisitet

Virkningsmekanismen og funn fra dyrestudier av embryoføtal utviklingstoksisitet tyder på at Daurismo kan forårsake embryoføtal død eller alvorlige medfødte misdannelser når det blir gitt under graviditet. Gravide kvinner skal informeres om den potensielle risikoen for fosteret.

Daurismo skal ikke brukes under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Graviditetsstatusen til kvinnelige pasienter som kan bli gravide, skal undersøkes før behandling med Daurismo startes. Kvinner som kan bli gravide, skal rådes til alltid å bruke sikker prevensjon under behandling med Daurismo og i minst 30 dager etter den siste dosen.

Menn
Glasdegib kan forekomme i sæd. Mannlige pasienter som har kvinnelige partnere, skal informeres om den potensielle risikoen for eksponering via sæd og skal rådes til alltid å bruke sikker prevensjon, inkludert kondom (eventuelt med et spermicid), også etter vasektomi, for å unngå å eksponere en gravid partner eller en kvinnelig partner som kan bli gravid, under behandling med Daurismo og i minst 30 dager etter siste dose.

Dersom en kvinnelig pasient eller en kvinnelig partner av en mannlig pasient blir gravid eller mistenker at hun er gravid under behandling med Daurismo eller i løpet av de første 30 dagene etter siste dose, må hun informere legen sin umiddelbart.

På bakgrunn av prekliniske sikkerhetsfunn er det mulig at glasdegib kan svekke reproduksjonsevnen hos menn. Menn bør søke rådgivning om fertilitetsbevarende tiltak før behandling med Daurismo startes.

Forlengelse av QT-intervallet

I en randomisert studie (Studie 1) med pasienter med AML og høyrisiko MDS (myelodysplastisk syndrom) som ble behandlet med Daurismo og lavdosert cytarabin kontra kun lavdosert cytarabin, ble EKG QT forlengelse grad 3/4 rapportert hos 3,5 % av pasientene behandlet med Daurismo og lavdosert cytarabin sammenlignet mot 2,4 % av pasientene som ble behandlet med kun lavdosert cytarabin.

Elektrolytter skal måles før oppstart med Daurismo, minst én gang i uken den første måneden og deretter én gang i måneden gjennom resten av behandlingen. Avvikende elektrolytter skal korrigeres.

Samtidige legemidler skal evalueres. Alternativer skal vurderes for legemidler som man vet kan forlenge QT-intervallet og/eller har kraftig CYP3A4-hemmende effekt.

EKG skal tas før oppstart av behandling med Daurismo, omtrent én uke etter oppstart og deretter én gang i måneden de neste to månedene med tanke på QTc-forlengelse. Hyppigere EKG-måling anbefales hos pasienter som har medfødt langt QT-syndrom, kronisk hjertesvikt, elektrolyttavvik eller som bruker legemidler med kjent QT forlengende effekt. EKG skal tas på nytt dersom det er unormalt. Avvik skal behandles øyeblikkelig, og doseendring skal vurderes.

Muskelrelaterte bivirkninger

I Studie 1 ble muskelkramper observert hos 22,6 % av pasientene som ble behandlet med Daurismo og lavdosert cytarabin,sammenlignet mot 4,8 % av pasientene som ble behandlet med kun lavdosert cytarabin.

Alle pasienter som starter på behandling med Daurismo, må informeres om risikoen for muskelrelaterte bivirkninger. De må oppfordres til umiddelbart å rapportere uforklarlig smerte, ømhet eller svakhet i musklene som oppstår under behandling med Daurismo, eller dersom symptomene vedvarer etter seponering av behandlingen.

Serumivået av CK skal måles før behandlingsstart med Daurismo og deretter som klinisk indisert (f.eks. dersom muskeltegn og -symptomer blir rapportert). Ved høygradig CK-økning anbefales det å følge gjeldende standarder for medisinsk praksis og relevante retningslinjer for behandling.
Anbefalinger for doseendring og håndtering skal følges.

Nedsatt nyrefunksjon

Pasienter med pre-eksisterende nedsatt nyrefunksjon eller risikofaktorer for nyredysfunksjon skal overvåkes nøye. Nyrefunksjonen skal undersøkes før behandlingsstart og minst én gang i uken under den første behandlingsmåneden med Daurismo. Elektrolytter og nyrefunksjon skal undersøkes én gang i måneden gjennom hele behandlingen.

Hjelpestoffer

Laktoseintoleranse

Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Natriuminnhold

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 

Referanse:

Daurismo SPC 26. juni 2020

PP-GDG-NOR-0010