Besponsa dosering og administrasjon

BESPONSA skal administreres i sykluser på 3 til 4 uker

Figur generert basert på data fra Besponsa SPC

 • Anbefalt varighet av behandlingen er 2 sykluser for pasienter som skal gjennomgå hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT). En tredje syklus kan vurderes for pasienter som ikke oppnår komplett remisjon (CR), og for pasienter som oppnår komplett remisjon med delvis hematologisk restitusjon (CRi) og som har minimal restsykdom (MRD) etter 2 sykluser
 • Inntil 6 sykluser, kan gis til pasienter som ikke skal ha HSCT
 • Behandlingen skal seponeres hos alle pasienter som ikke oppnår CR/CRi innen 3 sykluser

 
Tilleggsinformasjon om administrasjon

 • Besponsa skal administreres under tilsyn av lege som har erfaring med kreftbehandling og i et miljø der avansert HLR er tilgjengelig.
 • Ved vurdering av bruk av Besponsa ved tilbakevendende eller refraktær B-celle ALL, skal det før behandlingsstart benyttes en validert og sensitiv analyse som bekrefter CD22-positivitet på > 0 %
 • Hos pasienter med sirkulerende lymfoblaster anbefales cytoreduksjon med en kombinasjon av hydroksyurea, steroider og/eller vinkristin til nivå av perifere blastceller på ≤ 10 000/mm3 før første dose.
 • Premedisinering med et kortikosteroid, antipyretikum og antihistamin anbefales før dosering
 • For pasienter med høy tumorbyrde anbefales premedisinering for å redusere urinsyrenivåer, samt hydrering, før dosering
 • Pasienter bør observeres under og i minst 1 time etter avsluttet infusjon for symptomer på infusjonsrelaterte reaksjoner
 • Besponsa skal ikke blandes med eller administreres som en infusjon sammen med andre legemidler.
   

BESPONSA kan administreres til inneliggende pasienter eller i poliklinikk. 

Referanse:

BESPONSA SPC, 16.02.2022

PP-INO-NOR-0023