Bivirkninger ved bruk av Ecalta

Tabellen nedenfor viser svært vanlige og vanlige bivirkninger for Ecalta.

Infusjonsrelaterte bivirkninger, inkludert utslett, urticaria, flushing, kløe, dyspné, bronkospasme og hypotensjon, har blitt rapportert med anidulafungin. For ytterligere informasjon om bivirkninger ved bruk av Ecalta, se preparatomtalen. 

Pediatrisk populasjon

Sikkerheten av anidulafungin ble undersøkt hos 68 pediatriske pasienter (1 måned til <18 år) med ICC i en prospektiv, åpen, ikke komparativ pediatrisk studie (se pkt. 5.1). Enkelte bivirkninger på lever og i galleveier, inkludert økt alaninaminotransferase (ALAT) og økt aspartataminotransferase (ASAT), forekom med en høyere frekvens (7–10 %) hos disse pediatriske pasientene enn det som ble observert hos voksne (2 %). Selv om ulikhetene kan skyldes tilfeldigheter eller forskjeller i alvorlighetsgrad av underliggende sykdommer, er det ikke mulig å utelukke at bivirkninger på lever og i galleveier forekommer oftere hos pediatriske pasienter enn hos voksne.

Referanse:

Ecalta SPC

PP-ECA-NOR-0004