Ecalta dosering

Enkel dosering:    

  • 200 mg startdose dag 1
  • 100 mg daglig fra dag 2 og ut behandlingen

Spesielle populasjoner:

Nedsatt leverfunksjon
Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med mild, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon

Nedsatt nyrefunksjon
Ingen dosejustering nødvendig for pasienter med mild, moderat eller alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon, inkludert de som får dialyse

Andre spesielle populasjoner    
Ingen dosejustering er nødvendig basert på vekt, alder, etnisitet, HIV-positivitet, kjønn eller hos eldre

Samtidig administrering

Ingen dosejustering er nødvendig for noen av legemidlene når Ecalta gis sammen med ciklosporin, vorikonazol eller tacrolimus. Ingen dosejustering av Ecalta sammen med amfotericin B eller rifampicin.

Dyrkning og behandlingsvarighet

Prøver til soppkultur bør tas før behandling startes. Behandling kan startes før dyrkningsresultatene er klare og kan justeres i samsvar med disse når de er tilgjengelige.

Behandlingens varighet bør baseres på pasientens kliniske respons. Soppdrepende behandling bør fortsette i minst 14 dager etter siste positive soppkultur.

 

 

 

Les mer om: 

Referanse:

1. Ecalta SPC 02.12.2019

PP-ERA-NOR-0074