Eliquis (apixaban)

Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.1

 

Eliquis har følgende indikasjoner:

Hvordan virker Eliquis

Eliquis (apixaban) er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa

Eliquis er en potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv hemmer av faktor Xa. Den krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Eliquis hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Den har ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte trombinindusert blodplateggregasjon. Ved å inhibere faktor Xa hindrer Eliquis generering av trombin og utviklingen av blodpropp.1


Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis1

Praktisk og nyttig informasjon før og under bruk av Eliquis:

  • Eliquis kan taes med eller uten mat, kan knuses og gis i sonde
  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
  • Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
  • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
  • Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
  • Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning, hematom, kvalme, anemi, hypotensjon og økt gamma-GT

For øvrig les nøye Eliquis preparatomtale for fullstendig sikkerhetsinformasjon og riktig bruk av Eliquis på www.legemiddelverket.no

Les også mer om sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis på www.eliquis.no


Referanser:

1. ELIQUIS preparatomtale (SPC), avsnitt 4, 5.1

 

PP-ELI-NOR-0402 (Filmen)

PP-ELI-NOR-1622