Enbrel sikkerhetsinformasjon

Informasjonen presentert nedenfor er et utdrag fra preparatomtalen og felleskatalogen. For fullstendig informasjon om Enbrel og sikkerhet, vennligst se gjeldene preparatomtale for Enbrel (SPC).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sepsis eller risiko for utvikling av sepsis. Behandling skal ikke initieres hos pasienter med aktive infeksjoner inkl. kroniske eller lokaliserte infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Infeksjoner

Pasienter skal utredes for infeksjoner før, under og etter behandling med Enbrel. Dersom pasienten utvikler en alvorlig infeksjon, bør behandlingen med Enbrel avsluttes.

Tuberkulose

Tilfeller av aktiv tuberkulose, inkludert miliærtuberkulose og tuberkulose med ekstrapulmonal lokalisering er rapportert. Før oppstart med etanercept skal alle pasienter utredes for både aktiv og inaktiv (latent) tuberkulose, Ved aktiv tuberkulose, skal behandling med etanercept ikke igangsettes. Ved latent tuberkulose må behandling for latent tuberkulose startes før oppstart med etanercept, og nytte-risikoforholdet ved etanerceptbehandling skal vurderes nøye.

Alle pasienter skal oppfordres til å søke råd fra lege dersom tegn/symptomer på tuberkulose oppstår (f.eks. vedvarende hoste, svinn/vekttap, svak feber) under eller etter etanerceptbehandling.

Reaktivering av hepatitt B

Reaktivering av hepatitt B (HBV) er sett hos tidligere HBV-smittede pasienter som samtidig fikk TNF-antagonister. Pasienter skal testes for HBV-infeksjon før behandlingen initieres. Forsiktighet skal utvises ved behandling av tidligere HBV-smittede pasienter. Disse pasientene skal overvåkes mht. tegn/symptomer på aktiv HBV-infeksjon under hele behandlingen og i flere uker etter avsluttet behandling.

Det finnes ikke tilstrekkelige data fra behandling av pasienter som er smittet med HBV og som får antiviral behandling sammen med TNF-antagonistbehandling. Hos pasienter som utvikler HBV-infeksjon skal behandlingen stoppes og effektiv antiviral behandling med egnet støttebehandling initieres.

Forverring av hepatitt C

Det har vært rapporter om forverring av hepatitt C hos pasienter som bruker Enbrel. Enbrel bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt hepatitt C.

Allergiske reaksjoner

Kanylehetten til den ferdigfylte sprøyten inneholder lateks (tørr naturgummi) som kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner ved håndtering av eller administrering til personer med kjent eller mulig lateksallergi.

Dersom alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaksjon oppstår, bør Enbrel-behandlingen avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling igangsettes.

Maligniteter og lymfoproliferative sykdommer

Det er i perioden etter markedsføring mottatt rapporter om forskjellige maligniteter (inkludert bryst- og lungekarsinom og lymfom). I de kontrollerte delene av kliniske studier med TNF-antagonister ble det observert flere tilfeller av lymfom hos pasienter som fikk en TNF-antagonist, sammenlignet med kontrollpasienter. Tilfeller av leukemi er rapportert etter markedsføring hos pasienter som får behandling med TNF-antagonister.

Pasienter med revmatoid artritt med langvarig, svært aktiv, inflammatorisk sykdom, har økt underliggende risiko for lymfom og leukemi, hvilket kompliserer risikoestimeringen.

Det bør utvises forsiktighet når behandling med TNF-antagonist vurderes til pasienter som tidligere har hatt maligniteter, eller når fortsatt behandling av pasienter som utvikler maligniteter vurderes.

Melanom og non-melanom hudkreft (NMSC) har blitt rapportert hos pasienter behandlet med TNF-antagonister, inkludert Enbrel. Tilfeller av Merkelcellekarsinom er svært sjeldent rapportert etter markedsføring hos pasienter behandlet med Enbrel. Periodiske hudundersøkelser anbefales for alle pasienter, spesielt hos dem som har økt risiko for hudkreft.

De kombinerte resultatene fra kontrollerte kliniske studier viser at det ble observert flere tilfeller av NMSC hos pasienter som fikk Enbrel sammenlignet med kontrollpasienter, særlig hos pasienter med psoriasis.

Vaksinasjoner

Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med Enbrel. Det er generelt ikke anbefalt å administrere levende vaksiner til spedbarn hvor mor har fått Enbrel før det har gått 16 uker etter morens siste dose med Enbrel.

Hematologiske reaksjoner

Sjeldne tilfeller av pancytopeni og svært sjeldne tilfeller av aplastisk anemi, noen med dødelig utfall, er rapportert hos pasienter behandlet med Enbrel. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som behandles med Enbrel og som tidligere har hatt bloddyskrasi.

Hvis bloddyskrasi bekreftes, bør Enbrel seponeres.

Nevrologiske forstyrrelser

Det har vært sjeldne rapporter om CNS demyeliniseringsforstyrrelser hos pasienter som behandles med Enbrel. Det har i tillegg blitt rapportert sjeldne tilfeller av perifere demyeliniserende polynevropatier (inkludert Guillain-Barré syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, demyeliniserende polynevropati og multifokal motor nevropati).

En nøye vurdering av risiko/nytte, inkludert en nevrologisk vurdering, er anbefalt når Enbrel foreskrives til pasienter med eksisterende eller begynnende demyeliniseringssykdommer eller til pasienter med antatt økt risiko for utvikling av demyeliniseringssykdommer.

Nedsatt lever- og nyrefunksjon

Basert på farmakokinetiske data er ingen dosejusteringer nødvendige hos pasienter med nyre- eller leverforstyrrelser. Klinisk erfaring med slike pasienter er begrenset.

Kongestiv hjertesvikt

Det bør utvises forsiktighet når Enbrel brukes hos pasienter som også har kongestiv hjertesvikt (CHF). Det foreligger post-marketing rapporter om forverring av CHF, med og uten identifiserbare utløsende faktorer hos pasienter som tar Enbrel.

Alkoholisk hepatitt

Enbrel skal ikke brukes hos pasienter for behandling av alkoholisk hepatitt. Leger bør utvise forsiktighet ved bruk av Enbrel hos pasienter som også har moderat til alvorlig alkoholisk hepatitt.

Fertilitet, graviditet og amming

Fertile kvinner bør vurdere å bruke sikker prevensjon for å unngå graviditet under behandling med Enbrel og i tre uker etter avsluttet behandling.

Det ble observert en høyere frekvens av alvorlige medfødte misdannelser i en observasjonsstudie. Studien sammenlignet alle graviditeter hvor mor ble eksponert for etanercept i første trimester med alle graviditeter uten eksponering for etanercept eller andre TNF-antagonister. Typene av alvorlige medfødte misdannelser var sammenfallende med de som ble hyppigst rapportert i den generelle populasjonen, og det ble ikke påvist noe bestemt mønster av misdannelser. Studien fant ikke noen høyere frekvens av spontanabort, dødfødsel eller mindre misdannelser. Enbrel skal kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig. Det er rapportert at etanercept utskilles i morsmelk hos mennesker etter subkutan injeksjon. Ettersom immunglobuliner utskilles i morsmelk, må man, tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, ta avgjørelsen om enten å avslutte ammingen eller avbryte Enbrel-behandlingen.

Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De vanligst rapporterte bivirkningene er reaksjoner på injeksjonsstedet (slik som smerte, hevelse, kløe, rødhet og blødning ved innstikksstedet), infeksjoner (slik som infeksjoner i øvre luftveier, bronkitt, blæreinfeksjoner og hudinfeksjoner), allergiske reaksjoner, utvikling av antistoff, kløe og feber.

Det er også rapportert alvorlige bivirkninger for Enbrel. TNF-antagonister, slik som Enbrel, påvirker immunsystemet og bruken av slike legemidler kan påvirke kroppens forsvar mot infeksjon og kreft.

Alvorlige infeksjoner rammer færre enn 1 av 100 pasienter som behandles med Enbrel. Rapportene har omfattet fatale og livstruende infeksjoner og sepsis. Det er også rapportert forskjellige kreftformer i forbindelse med bruk av Enbrel, og disse omfatter kreft i bryst, lunge, hud og lymfekjertler (lymfom).

Det er også rapportert alvorlige hematologiske, nevrologiske og autoimmune reaksjoner. Disse omfatter sjeldne rapporter om pancytopeni og svært sjeldne rapporter om aplastisk anemi. Sentrale og perifere demyeliniserende hendelser sees henholdsvis sjeldent og svært sjeldent ved bruk av Enbrel. Det er også sjeldne rapporter om lupus, lupusrelaterte tilstander og vaskulitt.

Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Infeksjoner (inkl. øvre luftveisinfeksjoner, bronkitt, cystitt og hudinfeksjoner). Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blødninger, hematom, erytem, kløe, smerte og hevelse). Disse opptrer vanligvis i første måned og varer i gjennomsnitt 3-5 dager.

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Kløe, utslett. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Dannelse av autoantistoffer. Øvrige: Pyreksi

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, anemi, leukopeni, nøytropeni. Hjerte/kar: Forverring av kongestiv hjertesvikt. Hud: Angioødem, psoriasis (inkl. nytt utbrudd eller forverring og pustuløs, hovedsakelig i håndflater og fotsåler), urticaria, psoriasislignede utslett. Immunsystemet: Vaskulitt (deriblant antinøytrofil cytoplasmaantistoff-positiv vaskulitt). Infeksiøse: Alvorlige infeksjoner (inkl. pneumoni, cellulitt, bakteriell artritt, sepsis og parasittinfeksjon). Lever/galle: Økte leverenzymnivåer. Svulster/cyster: Non-melanom hudkreft. Øye: Uveitt, skleritt..

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Hjerte/kar: Nytt utbrudd av kongestiv hjertesvikt. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, kutan vaskulitt (inkl. hypersensitivitetsvaskulitt), erythema multiforme, lichenoide reaksjoner. Immunsystemet: Alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner (inkl. angioødem, bronkospasmer), sarkoidose. Infeksiøse: Tuberkulose, opportunistiske infeksjoner (inkl. invasive sopp-, protozo-, bakterielle, atypiske mykobakterielle og virale infeksjoner og Legionella). Muskel-skjelettsystemet: Kutan lupus erythematosus, subakutt kutan lupus erythematosus, lupus-lignende syndrom. Lever/galle: Autoimmun hepatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og pulmonal fibrose. Nevrologiske: CNS-demyeliniseringsforstyrrelser som minner om multippel sklerose, eller lokaliserte demyeliniseringstilfeller som f.eks. optikusnevritt og transvers myelitt, perifere demyeliniseringstilfeller inkl. Guillain-Barrés syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, demyeliniserende polynevropati og multifokal motorisk nevropati, kramper. Svulster/cyster: Malignt melanom, lymfom, leukemi.

Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Aplastisk anemi. Hud: Toksisk epidermal nekrolyse

Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Hemofagocytisk histiocytose (makrofag aktiverings-syndrom). Immunsystemet: Forverring av symptomer på dermatomyositt. Infeksiøse: Reaktivering av hepatitt B, listeria. Svulster/cyster: Merkel-celle-karsinom, Kaposis sarkom. Det er ukjent hvordan langtidsbehandling påvirker utviklingen av autoimmune sykdommer. Det er rapportert om pasienter, inkl. de med positiv revmatoid faktor, som har utviklet sjeldne tilfeller av andre autoantistoffer i forbindelse med lupus-lignende syndrom eller utslett, som ved klinisk presentasjon og biopsi svarer til subakutt kutan lupus eller diskoid lupus. Generelt er bivirkningene hos barn med juvenil idiopatisk artritt og plakkpsoriasis av samme type og frekvens som sett hos voksne. Alvorlige bivirkninger, inkl. varicella, med tegn/symptomer på aseptisk meningitt som ble behandlet uten sekvele, blindtarmbetennelse, gastroenteritt, depresjon/personlighetsforstyrrelser, hudsår, øsofagitt/gastritt, septisk sjokk grunnet type A streptokokker, diabetes mellitus type I og infeksjoner i bløtdeler og postoperative sår. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og uveitt er rapportert hos pasienter med juvenil idiopatisk artritt, inkl. noen få tilfeller som indikerer positiv gjentatt provokasjon (rechallenge).

For ytterligere informasjon om Enbrel og sikkerhet se SPC.

PP-ENB-NOR-0144