Psoriasisartritt og behandling med Enbrel

Indikasjon psoriasisartritt (PsA)

Behandling av aktiv og progressiv psoriasisartritt hos voksne når respons på tidligere sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddelbehandling ikke har vært tilstrekkelig. Enbrel er vist å bedre fysisk funksjon hos pasienter med psoriasisartritt, og å redusere progresjonshastigheten av perifer leddskade målt ved røntgen hos pasienter med polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen.

Det antas at 0,1 % til 0,2 % av Norges befolkning har psoriasisartritt1 og at insidensen er 7 per 100000 per år.2

Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av spesialister med erfaring i diagnostisering og behandling av indikasjonene.

Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Klinisk respons oppnås vanligvis i løpet av 12 uker. Hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tidsperioden bør det revurderes nøye om behandlingen skal fortsette.

Forventet effekt

Klinisk respons oppnås vanligvis i løpet av 12 uker. Hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tidsperioden bør det revurderes nøye om behandlingen skal fortsette.

Resultater fra kliniske studier

Se Enbrel SPC

Blant pasientene med psoriasisartritt som fikk Enbrel, var den kliniske responsen et faktum ved første visitt (4 uker), og den ble holdt ved like gjennom seks måneders behandling. Enbrel var signifikant bedre enn placebo ved alle målinger av sykdomsaktivitet (p < 0,001), og responsen var lik både med og uten samtidig behandling med metotreksat. Resultatene er oppsummert i tabellen nedenfor.

I en annen psoriasisartrittstudie ble radiografiske endringer vurdert. Prosentandelen av pasienter uten progresjon ved 12 måneder var høyere i Enbrel-gruppen sammenlignet med placebogruppen (henholdsvis 73 % mot 47 %, p ≤ 0,001). Effekten av Enbrel på radiografisk progresjon ble opprettholdt hos pasienter som fortsatte med behandling gjennom det andre året.

Forsinkelse av perifer leddskade ble observert hos pasienter med polyartikulær symmetrisk artritt. Enbrel-behandling medførte en bedring av fysisk funksjon gjennom den dobbeltblinde perioden og bedringen ble opprettholdt gjennom langtidsbehandlingen, i opptil to år.

Se SPC "Respons hos pasienter med psoriasisartritt i en placebokontrollert studie" for ytterligere detaljer.  

Resultater fra registre*

I tillegg til kliniske studier kan det være verdifullt å se på «Real World Data» fra ulike nasjonale registre, som er basert på pasienter behandlet i klinikken. Erfaring man har tilegnet seg i klinisk bruk er samlet i registerstudier.

*Resultater fra obervasjonsstudier (inkludert registerstudier) er kun et supplement til randomiserte kontrollerte kliniske studier og må tolkes med varshomhet. I observasjonsstudier kan det forekomme kjente eller ukjente forskjeller i behandlingsgruppene, og man kan derfor ikke trekke konklusjoner om årsakssammenhenger på bakgrunn av slike studier

En studie basert på data fra BSRBR  (The British Society for Rheumatology Biologics Register) viser andelen som stoppet behandling på grunn av manglende effekt.5
 

Formålet med registerstudien var å analysere medikamentoverlevelse ved første- og andre-linje bruk av anti-TNF i en prospektiv kohort av psoriasisartrittpasienter og å identifisere faktorer assosiert med brudd i behandlingen. Forfatterne påpeker to svakheter med studien. Første, behandlingsbeslutninger var ikke randomisert men opp til den enkelte leges kliniske vurdering. Andre, at ikke alle parametere for en PSA-pasient er registrert, som igjen kan ha hatt betydning for valg av behandling.

Forfatterne konkluderer: "Psoriatic arthritis patients show high persistence rates with both initial and second anti-TNF therapies."
 

Se Enbrel sikkerhetsinformasjon

Referanser:

1. Madland TM, Psoriasisartritt, Norsk Epidemiologi 2008;18 (1): 16-20, 2. Lærum E, Brage S, Ihlebæk C et al. Muskel og Skjelett. MST-rapport 1/2013, 3. Gossec L, Smolen JS, Ramiro S  et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update  Ann Rheum Dis 2015;0:1–12. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208337, 4. Coates LC, Kavanaugh A, Mease PJ et al. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis: Treatment Recommendations for Psoriatic Arthritis 2015, Arthritis Rheumatol. 2016 Jan 8. doi: 10.1002/art.39573, 5. Saad AA, Ashcroft DM, Watson KD et al. Persistence with anti-tumour necrosis factor therapies in patients with psoriatic arthritis: observational study from the British Society of Rheumatology Biologics Register. Arthritis Research & Therapy 2009;11:R52 doi: 10.1186/ar2670

PP-ENB-NOR-0144