Psoriasisartritt og behandling med Enbrel

Indikasjon psoriasisartritt (PsA)

Behandling av aktiv og progressiv psoriasisartritt hos voksne når respons på tidligere sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddelbehandling ikke har vært tilstrekkelig. Enbrel er vist å bedre fysisk funksjon hos pasienter med psoriasisartritt, og å redusere progresjonshastigheten av perifer leddskade målt ved røntgen hos pasienter med polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen.

Det antas at 0,1 % til 0,2 % av Norges befolkning har psoriasisartritt1 og at insidensen er 7 per 100000 per år.2

Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av spesialister med erfaring i diagnostisering og behandling av indikasjonene.

Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Klinisk respons oppnås vanligvis i løpet av 12 uker. Hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tidsperioden bør det revurderes nøye om behandlingen skal fortsette.

Hvem vurderes for biologisk behandling

Nasjonale faglige retningslinjer setter krav til sykdomsaktivitet og tidligere gjennomført behandling for å få biologisk behandling i henhold til aktuell indikasjon.3

Sykdomsaktivitet

Vurderingen av sykdomsaktivitet baseres på relevante parametere for inflammasjon som laboratorieprøver (SR/CRP), klinisk status og bildediagnostikk. Det anbefales telling av antall hovne og ømme ledd og bruk av sammensatt sykdomsaktivitetsskår, fortrinnsvis DAS28. Vanligvis skal pasienter ha moderat eller høy sykdomsaktivitet, dvs DAS28 > 3,2.

Man bør også benytte funksjonsskår (for eksempel HAQ, MHAQ eller child HAQ) samt måle smerte, tretthet og pasient- og leges totalvurdering av sykdomsaktivitet uttrykt på VAS-skala.

Vurderingen skal også baseres på sykdommens utvikling (progresjon) og tilstedeværelse av prognostiske markører.

Tidligere gjennomført behandling

Ved psoriasisartritt skal det være forsøkt minst ett sykdomsmodifiserende legemiddel, fortrinnsvis metotreksat i dose opp til 20 - 25 mg/uke per oralt eller i injeksjonsform så fremt det ikke foreligger kontraindikasjon.

Behandling bør initieres og overvåkes av spesialister med erfaring i diagnostisering og behandling av indikasjonene. 

Retningslinjer og forskningsgrupper

 EULAR –  gir ut europeiske anbefalinger for behandlingen av psoriasis artritt4
(European League against Rheumatism)

GRAPPA – forskningsgruppe som jobber med psoriasis og psoriasis artritt5
(Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis)
http://www.grappanetwork.org/

Forventet effekt

Klinisk respons oppnås vanligvis i løpet av 12 uker. Hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tidsperioden bør det revurderes nøye om behandlingen skal fortsette.

Resultater fra kliniske studier (se SPC)

Blant pasientene med psoriasisartritt som fikk Enbrel, var den kliniske responsen et faktum ved første visitt (4 uker), og den ble holdt ved like gjennom seks måneders behandling. Enbrel var signifikant bedre enn placebo ved alle målinger av sykdomsaktivitet (p < 0,001), og responsen var lik både med og uten samtidig behandling med metotreksat. Resultatene er oppsummert i tabellen nedenfor.

Respons hos pasienter med psoriasisartritt i en placebokontrollert studie
 
Klikk på tabellen for å se den i full størrelse

I en annen psoriasisartrittstudie ble radiografiske endringer vurdert. Prosentandelen av pasienter uten progresjon ved 12 måneder var høyere i Enbrel-gruppen sammenlignet med placebogruppen (henholdsvis 73 % mot 47 %, p ≤ 0,001). Effekten av Enbrel på radiografisk progresjon ble opprettholdt hos pasienter som fortsatte med behandling gjennom det andre året.
 
Forsinkelse av perifer leddskade ble observert hos pasienter med polyartikulær symmetrisk artritt. Enbrel-behandling medførte en bedring av fysisk funksjon gjennom den dobbeltblinde perioden og bedringen ble opprettholdt gjennom langtidsbehandlingen, i opptil to år.
 

Se SPC "Respons hos pasienter med psoriasisartritt i en placebokontrollert studie" for ytterligere detaljer.  

Resultater fra registre*

I tillegg til kliniske studier kan det være verdifullt å se på «Real World Data» fra ulike nasjonale registre, som er basert på pasienter behandlet i klinikken. Erfaring man har tilegnet seg i klinisk bruk er samlet i registerstudier.

*Resultater fra obervasjonsstudier (inkludert registerstudier) er kun et supplement til randomiserte kontrollerte kliniske studier og må tolkes med varshomhet. I observasjonsstudier kan det forekomme kjente eller ukjente forskjeller i behandlingsgruppene, og man kan derfor ikke trekke konklusjoner om årsakssammenhenger på bakgrunn av slike studier

En studie basert på data fra BSRBR  (The British Society for Rheumatology Biologics Register) viser andelen som stoppet behandling på grunn av manglende effekt.6

Klikk på bildet for å se full størrelse

Klikk på tabellen for å se den i full størrelse.

Formålet med registerstudien var å analysere medikamentoverlevelse ved første- og andre-linje bruk av anti-TNF i en prospektiv kohort av psoriasisartrittpasienter og å identifisere faktorer assosiert med brudd i behandlingen. Forfatterne påpeker to svakheter med studien. Første, behandlingsbeslutninger var ikke randomisert men opp til den enkelte leges kliniske vurdering. Andre, at ikke alle parametere for en PSA-pasient er registrert, som igjen kan ha hatt betydning for valg av behandling.

Forfatterne konkluderer: "Psoriatic arthritis patients show high persistence rates with both initial and second anti-TNF therapies."

Viktig sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes ved sepsis, risiko for sepsis eller ved pågående infeksjon. Forsiktighetsregler: Før behandling skal pasienter utredes for infeksjoner, aktiv/latent TB og HBV. Forsiktighet utvises ved tidligere HCV, malignitet, bloddyskrasi, nevrologiske forstyrrelser, hjertesvikt og alkoholisk hepatitt. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med Enbrel. Anbefales ikke under graviditet og amming. Bivirkninger: Allergiske reaksjoner, infeksjoner, malignitet og i sjeldne tilfeller hematologiske og nevrologiske reaksjoner.

For utfyllende informasjon, se Enbrel sikkerhetsinformasjon og/eller Enbrel SPC.

 

 

Referanser:

  1. Madland TM, Psoriasisartritt, Norsk Epidemiologi 2008;18 (1): 16-20
  2. Lærum E, Brage S, Ihlebæk C et al. Muskel og Skjelett. MST-rapport 1/2013
  3. Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. Revidert utgave IS-1478 Februar 2010
  4. Gossec L, Smolen JS, Ramiro S  et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update  Ann Rheum Dis 2015;0:1–12. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208337
  5. Coates LC, Kavanaugh A, Mease PJ et al. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis: Treatment Recommendations for Psoriatic Arthritis 2015, Arthritis Rheumatol. 2016 Jan 8. doi: 10.1002/art.39573
  6. Saad AA, Ashcroft DM, Watson KD et al. Persistence with anti-tumour necrosis factor therapies in patients with psoriatic arthritis: observational study from the British Society of Rheumatology Biologics Register. Arthritis Research & Therapy 2009;11:R52 doi: 10.1186/ar2670