Psoriasis - når skal biologisk behandling vurderes?

Enbrel ved moderat til alvorlig psoriasis

Behandling med Enbrel kan startes hos voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har respondert på eller er intolerante overfor annen systemisk behandling, inkludert ciklosporin, metotreksat eller psoralen og ultrafiolett-A lys (PUVA), eller hvor slik behandling er kontraindisert.1

Nasjonale retningslinjer stiller følgende krav for oppstart av anti-TNF behandling;2

5.3.3 Krav til sykdomsaktivitet
i) Ved plakkpsoriasis PASI >10 og BSA >10
     - og en DLQI >10
     - og aktiv psoriasis i minst 6 måneder.
     Merknad:

  • I helt spesielle tilfeller (f. eks. ved ansikts- eller akral plakkpsoriasis) kan kravet  om PASI > 10 og BSA > 10 fravikes. Søknad skal også i disse tilfellene vurderes ved universitetsklinikk.


ii) Ved enkelte andre psoriasisvarianter (f. eks. invers psoriasis) kan ofte PASI og BSA være uegnet til å vurdere alvorlighetsgrad, men aktuelle pasienter har en DLQI > 10.

5.3.4 Krav til tidligere gjennomført medikamentell behandling ved plakkpsoriasis;
Minst 3 måneders behandling med UV-B, UV-B-TL 01 eller PUVA
     - og minst 3 måneders behandling med acitretin i adekvat dose. Dette krav gjelder ikke for kvinner i fertil alder.
     - og minst 3 måneders behandling med metotreksat i adekvat dose.
     Merknader:

  • Behandling med acitretin kan kombineres med lysbehandling.
  • I spesielle tilfelle av aktiv og alvorlig sykdom, der det er åpenbart at pasienten ikke vil komme til målet med ovennevnte behandling, kan kravene ovenfor fravikes. I tilfelle der lysbehandling av praktiske årsaker ikke lar seg gjennomføre, kan kravet om gjennomført lysbehandling fravikes. Søknad skal også i disse tilfellene vurderes ved universitetsklinikk.

 

Referanser:

  1. Enbrel preparatomtale (SPC), kap. 4.1, gjeldende pr. 26.10.2017
  2. Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. Revidert utgave IS-1478 Februar 2010