Enbrel reduserer progresjonshastighet av leddskade og bedrer fysisk funksjon

Leddgikt - hvorfor er det viktig å følge planlagt behandling?

Ubehandlet kan sykdommen føre til leddestruksjon.

Enbrel kan bremse den strukturelle leddskaden som sykdommen har forårsaket, samt dempe symptombildet og øke evnen til å utføre normale daglige aktiviteter.1 En studie viste at symptomene kom tilbake innen en måned etter seponering av Enbrel.2

Revmatoid artritt er en kronisk leddsykdom som skyldes ubalanse i kroppens immunforsvar. Det er vist økte nivåer av TNF-alfa (tumornekrosefaktor) i leddvæsken hos revmatikere. TNF-alfa er et proinflammatorisk signalmolekyl som produseres av immunceller som makrofager og T-celler som driver inflammasjon. Det finnes til nå ingen behandling som kan kurere revmatisme helt. Målet er å redusere smerter, forbedre fysisk funksjon og livskvalitet. Tidlig igangsatt og kontinuerlig behandling med god oppfølging er vist å være gunstig for å begrense leddestruksjon.

Ved hjelp av Enbrel kan TNF-alfa bindes og immunforsvaret dempes som i sin tur reduserer inflammasjonsprosessen som er med på å forårsake leddødeleggelse.

Halveringstiden til TNF-hemmere kan ha betydning ved behov for midlertidig opphold i behandling, for eksempel ved infeksjon, allergisk reaksjon, planlagt graviditet eller operasjon. 
Enbrel har en halveringstid på ca. 70 timer. 
Antistoffer mot Enbrel er målt og er vist å være ikke-nøytraliserende og vanligvis forbigående. Det er tilsynelatende ingen korrelasjon mellom antistoffutvikling og klinisk respons eller bivirkninger.

Enbrel indikasjon ved revmatoid artritt

  • Enbrel i kombinasjon med metotreksat er indisert for behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkludert metotreksat (hvis ikke kontraindisert), har vært inadekvat.
  • Enbrel kan gis som monoterapi ved metotreksat-intoleranse eller når fortsatt behandling med metotreksat er uhensiktsmessig.
  • Enbrel er også indisert for behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat.
  • Enbrel gitt alene eller i kombinasjon med metotreksat er vist å redusere progresjonshastighet av leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon.

 

Referanse:

  1. Enbrel Pakningsvedlegg
  2. Enbrel preparatomtale (SPC), kap. 5.1, 17.01.2019