Leddgikt - hvorfor er det viktig å følge planlagt behandling?

Enbrel reduserer progresjonshastighet av leddskade og bedrer fysisk funksjon. Ubehandlet kan sykdommen føre til leddestruksjon.

Enbrel kan bremse den strukturelle leddskaden som sykdommen har forårsaket, samt dempe symptombildet og øke evnen til å utføre normale daglige aktiviteter.1 En studie viste at symptomene kom tilbake innen en måned etter seponering av Enbrel.2

Revmatoid artritt er en kronisk leddsykdom som skyldes ubalanse i kroppens immunforsvar. Det er vist økte nivåer av TNF-alfa (tumornekrosefaktor) i leddvæsken hos revmatikere. TNF-alfa er et proinflammatorisk signalmolekyl som produseres av immunceller som makrofager og T-celler som driver inflammasjon. Det finnes til nå ingen behandling som kan kurere revmatisme helt. Målet er å redusere smerter, forbedre fysisk funksjon og livskvalitet. Tidlig igangsatt og kontinuerlig behandling med god oppfølging er vist å være gunstig for å begrense leddestruksjon.

Ved hjelp av Enbrel kan TNF-alfa bindes og immunforsvaret dempes som i sin tur reduserer inflammasjonsprosessen som er med på å forårsake leddødeleggelse.

Halveringstiden til TNF-hemmere kan ha betydning ved behov for midlertidig opphold i behandling, for eksempel ved infeksjon, allergisk reaksjon, planlagt graviditet eller operasjon. 

Enbrel har en halveringstid på ca. 70 timer. 

Antistoffer mot Enbrel er målt og er vist å være ikke-nøytraliserende og vanligvis forbigående. Det er tilsynelatende ingen korrelasjon mellom antistoffutvikling og klinisk respons eller bivirkninger.

Enbrel indikasjon ved revmatoid artritt

  • Enbrel i kombinasjon med metotreksat er indisert for behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkludert metotreksat (hvis ikke kontraindisert), har vært inadekvat
  • Enbrel kan gis som monoterapi ved metotreksat-intoleranse eller når fortsatt behandling med metotreksat er uhensiktsmessig
  • Enbrel er også indisert for behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat
  • Enbrel gitt alene eller i kombinasjon med metotreksat er vist å redusere progresjonshastighet av leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon
Referanser:

1. Enbrel Pakningsvedlegg, 2. Enbrel preparatomtale (SPC), kap. 5.1.

PP-ENB-NOR-0144