Enbrel ved revmatoid artritt

Leddgikt - når skal biologisk behandling vurderes?

  • Enbrel i kombinasjon med metotreksat er indisert for behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkludert metotreksat (hvis ikke kontra indisert), har vært inadekvat.1
  • Enbrel kan gis som monoterapi ved metotreksat-intoleranse eller når fortsatt behandling med metotreksat er uhensiktsmessig.1
  • Enbrel er også indisert for behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat.1
  • Enbrel gitt alene eller i kombinasjon med metotreksat er vist å redusere progresjonshastighet av leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon.1

Nedenfor presentere et lite utdrag om overordnede behandlingsprinsipper:

Overordnede behandlingsprinsipper og anbefalinger

Tabellen 10, Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge.

Behandlingsmål

Behandlingsmålet er vedvarende remisjon ved tidlig RA (jf. kapittel 5). Ved etablert RA er behandlingsmålet også vedvarende remisjon, alternativt vedvarende lav sykdomsaktivitet dersom det ikke er realistisk å oppnå remisjon.1,2 Remisjon bør oppnås innen 6 måneder etter igangsatt behandling. Dersom det ikke er bedring etter 3 måneder, er det lite sannsynlig at remisjon kan oppnås ved 6 måneder, og behandlingen skal justeres eller endres.1 Behandlingen og behandlingsmålet er basert på en felles avgjørelse mellom pasient og revmatolog.

Vurdering av nivå på sykdomsaktivitet

Sykdomsaktivitet vurderes ved alle kontroller med validerte sykdomsaktivitetsmål som inkluderer leddtelling. (Se kapittel 5: Sykdomsaktivitet og remisjonsdefinisjoner for DAS28 + føtter, DAS, SDAI, CDAI og ACR EULAR Boolean remisjon). Dersom det ikke er tilstrekkelig respons på 3 måneder etter start/skifte av DMARD-behandling, eller behandlingsmålet ikke er nådd ved 6 måneder, skal en gå videre på neste trinn i behandlingsstigen. Hos enkeltpasienter vil det være tilfeller hvor pasienten ikke har nådd, men er nær, behandlingsmålet ved 6 måneder. En andel av disse pasientene vil likevel kunne ha en ytterligere bedring, og i slike tilfeller bør det vurderes å fortsette samme behandling i ytterligere noen uker.

Oppdaterte europeiske anbefalinger for behandling av revmatiske sykdommer og andre relevante temaer gjøres tilgjengelig fortløpende på EULAR sine egne nettsider.3
 

Referanser:

1. Enbrel preparatomtale (SPC), kap. 4.1, 2. Anna-Birgitte Aga, Espen A. Haavardsholm, Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge. Norsk Revmatologisk Forening, Versjon 1.0 26. Oktober 2017, 3. The European league against rheumatism (EULAR). EULAR recommendations http://www.eular.org/recommendations_management.cfm (18.01.2019)

PP-ENB-NOR-0144