Midlertidig opphold med Enbrel

Det kan i noen tilfeller være nødvendig med midlertidig opphold i behandling med biologiske legemidler, som for eksempel ved graviditet, pågående infeksjon, planlagt operasjon eller vaksinering.

De farmakologiske (affinitet) og farmakokinetiske egenskapene (halveringstiden) til TNF-hemmere kan ha betydning ved behov for midlertidig opphold i behandling. Jo kortere halveringstid, desto raskere kan legemidlet elimineres ut av kroppen.

Enbrel har en halveringstid på ca. 70 timer (2,9 dager) som er kortere enn andre anti-TNF.1-4

Utvikling av immunogenisitet og nøytraliserende antistoffer mot biologiske legemidler er en annen faktor som bør tas i betraktning ved vurdering av fleksibel behandling til pasienter.

Antistoffer mot Enbrel har vært ikke-nøytraliserende og er vanligvis forbigående. Det er tilsynelatende ingen korrelasjon mellom antistoffutvikling mot Enbrel og klinisk respons eller bivirkninger.1

Det er mange faktorer som innvirker på effekt og sikkerhet ved bruk av biologiske legemidler, og hvordan en enkelt pasient responderer. Forekomst eller fravær av nøytraliserende antistoffer er en slik faktor, som gjør det umulig å trekke konklusjoner om den samlede effekten og sikkerheten til et legemiddel. Forekomsten av nøytraliserende antistoffer påvirkes også av andre faktorer, deriblant samtidig behandling med immunsuppressive legemidler som metotreksat.

Referanser:

1. Enbrel preparatomtale (SPC), kap. 5.1 og 5.2, 2. Remicade preparatomtale (SPC), kap. 5.2, 3. Humira preparatomtale (SPC), kap. 5.2, 4. Stelara preparatomtale (SPC), kap. 5,2
 

PP-ENB-NOR-0144