Effektstudie på pasienter med kreft

CLOT-studien:
CLOT-studien har tittelen ”Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer”.

Studien er en multisenter, randomisert, åpen klinisk studie utført på 676 pasienter med kreft.
 

Inklusjonskriteriene i studien var at pasienten hadde både;

  • en nylig diagnostisert, symptomgivende proksimal dyp venetrombose (DVT) og/eller lungeemboli (LE)
  • aktiv kreftsykdom

 
Studiedesign:

Multisenter, randomisert, åpen klinisk studie, n=676 delt i to grupper

 
Primærendepunkt:
Første episode av symptomgivende residiv av dyp venetrombose (DVT) og/eller lungeemboli (LE) i løpet av en 6 måneders periode.
 
Resultat:
Fragmin kan redusere risiko for tromboseresidiv.

The kaplan-Meier estimate of the probability of recurrent thrombosis at six months was 9 percent in the dalteparin group, as compared with 17 percent in the oral-anticogulant group.
 

Omarbeidet etter Lee, A.Y.Y et al.
 
Blødninger:

  Fragmin n = 338 (%) Vitamin K-antagonist n = 335 (%)   P-verdi
Alvorlig blødning 19 (6) 12 (4) 0,27
Alle blødninger (14) (19) 0,09

     
Konklusjon: 
Hos pasienter med kreft og akutt venøs tromboembolisme, er dalteparin mer effektiv enn vitamin K-antagonist i å redusere risiko for residiv tromboembolisme uten at blødningsrisikoen øker.
 

Referanse:

Fragmin SPC

 

 

 

PP-FRA-NOR-0263