Dosering av Fragmin 

Tromboseprofylakse ved kirurgi

 

Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 
2500 IU sc 1-2 timer før operasjonen og deretter 2500 IU sc hver morgen. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5 - 7 døgn eller lenger.

Ved kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 
5000 IU sc kvelden før operasjonen og deretter 5000 IU sc hver kveld. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5 - 7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IU sc 1-2 timer før operasjonen og 2500 IU sc 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IU sc hver morgen. 


Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi:
5000 IU sc kvelden før operasjon og deretter 5000 IU sc hver kveld. Behandlingen fortsetter i fem uker.

Alternativt gis 2500 IU sc 1-2 timer før operasjon og 2500 IU sc 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IU sc hver morgen i fem uker.
 

Behandling av akutt dyp venetrombose

Doseringen er individuell. Kan administreres sc enten som én daglig injeksjon eller som to daglige injeksjoner. 

Administrering én gang daglig:
Følgende initiale doseringer anbefales: 200 IU/kg kroppsvekt gis sc 1 gang daglig. Maksimal sc dose (maksimale engangsdose) bør ikke overstige 18 000 IU. Monitorering av antikoagulant effekt er ikke nødvendig. Følgende vektintervall anbefales (se tabell 1):

Tabell 1. Dosering etter kroppsvekt

Vekt (kg)     Dose  Engangssprøyte 25 000 IU/ml
46-56 10 000 IU 0,4 ml
57-68 12 500 IU 0,5 ml
69-82 15 000 IU 0,6 ml
83-90 18 000 IU 0,72 ml

Til pasienter med en kroppsvekt >90 kg, se punkt 9 ”Spesielle pasientgrupper”.

Administrering to ganger daglig:
For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko kan doseringen 100 IU/kg 2 ganger daglig sc gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for anti-Xa. Etter sc administrering nås maksimal plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer, når første måling av plasmanivå bør gjøres. Plasmanivået etter dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1,0 IU anti-Xa/ml. 

Eventuell behandling med vitamin K-antagonister startes samtidig som behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, VII, IX, X) har sunket til terapeutisk nivå.

Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser.

Behandling av lungeemboli

Fragmin administreres sc en eller to ganger daglig som angitt for behandling av dyp venetrombose. Ved dosering to ganger daglig gis 100-120 IU/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av dose og administrasjonsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad og eventuelle risikofaktorer for blødning.
Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt venetrombose.

Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon

Ved kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko: 
Hemodialyse og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: 
Intravenøs bolusinjeksjon av 5000 IU, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. 

Hemodialyse og hemofiltrasjon i mer enn 4 timer:
Intravenøs bolusinjeksjon av 30-40 IU/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IU/kg/time som intravenøs infusjon. Plasmanivået bør ligge i intervallet 0,5-1,0 IU anti Xa/ml. 

Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: 
Intravenøs bolusinjeksjon av 5-10 IU/kg kroppsvekt, deretter 4-5 IU/kg/time som intravenøs infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IU anti Xa/ml. 

Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokard infarkt uten Q-takk

120 IU/kg kroppsvekt gis sc 2 ganger i døgnet (maksimalt 10 000 IU 2 ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller følgende kriterier:

Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer i form av forbigående eller vedvarende ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takk inversjon (0,1 mV eller mer) i minst to tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske Q-takk i de samme avledningene.

Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis fram til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller CABG), dog ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IU/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IU (kvinner ≤ 80 kg og menn ≤ 70 kg) eller 7500 IU (kvinner ≥ 80 kg og menn ≥ 70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, β-blokkere og nitrater).

Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert på grunn av akutt sykdom

5000 IU administreres sc én gang daglig inntil pasienten er oppegående, maksimum 14 dager.

Behandling av symptomgivende venøs tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos pasienter med kreft

1. måned: 200 IU/kg kroppsvekt gis sc én gang daglig de første 30 dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IU (se tabell 1).
2.-6. måned: 150 IU/kg bør gis sc én gang daglig ved bruk av forhåndsfylte engangssprøyter (se tabell 2). 

Dosereduksjon ved kjemoterapi-indusert trombocytopeni:
Hvis blodplatetallet er <50 000/ml, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er over 
50  000/ml. Der blodplatetallet er 50 000-100 000/ml, reduseres dosen med 17-33 % avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall ≥ 100 000/ml, bør full dosering gjenopptas.

Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/ml)

Vekt (kg)  Dose (IU) Redusert dose (IU) Gjennomsnittlig dosereduksjon (%)
≤56 7 500 IU 5 000 33
57-68 10 000 IU 7 500 25
69-82 12 500 IU 10 000 20
83-90 15 000 IU 12 500 17
≥ 99 18 000 IU 15 000 17

Ved nyresvikt:
Ved kreatininnivå > 3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IU/ml (0,5-1,5 IU/ml) målt 4-6 timer etter injeksjonen. Dersom anti-Xa nivået er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste engangssprøyte og anti-Xa målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås.

Spesielle pasientgrupper

Overvektige:
Ved profylaktisk behandling av venøs tromboembolisme hos overvektige, bør det gis høyrisikodoser med Fragmin, 5000-7500 IU daglig.

Ved behandling av venøs tromboembolisme/lungeemboli finnes det begrenset erfaring med dosering 200 IU/kg hos pasienter med normal nyrefunksjon som har en kroppsvekt opp til 190 kg. Det er ingen tilgjengelige data fra pasienter >190 kg (se pkt. 5.1).

Fragmin ferdigfylte sprøyter er tilpasset forskjellig kroppsvekt og er tilgjengelige for behandling av pasienter med en kroppsvekt opp til 90 kg. For pasienter >90 kg bør det brukes en kombinasjon av ferdigfylte sprøyter som er tilpasset den totale dosen pasienten trenger.

Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/min)
I kliniske studier har profylaktisk behandling med Fragmin i doser opp til 5000 IU daglig i inntil 10 dager hos alvorlig syke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon blitt godt tolerert. Ved bruk av doser på 10 000 IU eller høyere og ved behandling i mer enn 3 dager, bør anti-Xa nivåene overvåkes (se preparatomtalens punkt 5.1 for ytterligere informasjon).

Pediatrisk populasjon:
Sikkerhet og effekt av dalteparinnatrium hos barn er ikke etablert. Foreløpig tilgjengelig data er beskrevet i preparatomtalens pkt 5.1 og 5.2. Denne informasjonen gjengis her under Fragmin og barn, men ingen doseringsanbefaling kan gis.

Kontroll av anti-Xa nivå hos barn
For noen spesielle populasjoner som får Fragmin, for eksempel barn, bør det vurderes å foreta måling av maksimale anti-Xa nivå ca 4 timer etter dosering. For terapeutisk behandling med dosering én gang daglig skal maksimale anti-Xa nivå generelt ligge mellom 0,5 og 1,0 IU/ml målt 4 timer etter injeksjon. Ved tilfeller av lav og varierende fysiologisk nyrefunksjon, som hos nyfødte, må det sikres nøye kontroll av anti-Xa nivå. For profylaktisk behandling skal anti-Xa nivå generelt vedlikeholdes ved 0,2-0,4 IU/ml.

Som for alle antitrombotiske legemidler er det en risiko for systemisk blødning ved bruk av Fragmin. Forsiktighet skal utvises når Fragmin gis ved høye doser hos nylig opererte pasienter. Etter at behandling er initiert skal pasienter kontrolleres nøye for blødningskomplikasjoner. Det kan gjøres ved jevnlig fysisk undersøkelse av pasient, nøye observasjon av kirurgisk innlagt dren og regelmessige målinger av hemoglobin- og anti-Xa nivå.

Referanse:

Fragmin SPC

PP-FRA-NOR-0241