Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Fragmin

Fragmin må ikke administreres intramuskulært. Fragmin skal ikke brukes ved:

 • akutt gastroduodenal ulcus
 • hjerneblødning
 • andre aktive blødninger
 • alvorlige koagulasjonsforstyrrelser

 
Fragmin er også kontraindisert ved:

 • akutt / subakutt septisk endokarditt
 • skader og operasjoner i CNS, øyet og øret

Risiko for at antikoagulerte pasienter utvikler spinalt eller epiduralt hematom. Det kreves særskilt oppmerksomhet ved antikoagulasjon i forbindelse med epidural- eller spinalanestesi.
 
Sikkerhet og effekt ved bruk av Fragmin i forebygging av klaffetrombose hos pasienter med kunstige hjerteklaffer er ikke bestemt.

Forsiktighet anbefales i forbindelse med:

 • trombocytopeni og blodplatefunksjonsforstyrrelser
 • alvorlig lever- og nyreinsuffisiens
 • ukontrollert hypertensjon
 • hypertensiv- eller diabetes retinopati
 • ved høydosebehandling hos nyopererte pasienter
 • andre tilstander som medfører mistanke om forhøyet blødningsrisiko

Antall trombocytter bør bestemmes før behandlingsstart og jevnlig under behandlingen.
 
Eldre pasienter (særlig ≥ 80 år) kan ha økt risiko for komplikasjoner med blødninger og bør overvåkes nøye.

Generell kontroll av antikoagulerende effekt ikke nødvendig, men bør vurderes hos barn, pasienter med nyresvikt, hos veldig tynne eller overvektige, gravide og ved økt risiko for blødning eller retrombose.

Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, kan øke antikoagulerende effekten av Fragmin.

For eksempel:

 • blodplatehemmere, NSAIDs
 • GP IIb/IIIa-hemmere
 • vitamin K-antagonister
 • trombolytiske legemidler og dekstran

De vanligste bivirkninger er blødninger, mild trombocytopeni (Type I) og forbigående, mild til moderat levertransaminaseøkning.

Se Fragmin preparatomtale for fullstendig informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger for Fragmin.

Fragmin doseringFragmin bivirkninger

Se video som viser Fragmin injeksjonsteknikk

Referanse:

Fragmin SPC

 

 

 

PP-FRA-NOR-0263