Retningslinjer for behandling av VTE19 

Det finnes flere internasjonale og nasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med kreftrelatert trombose19:

  • Retningslinjenes anbefalinger for håndtering av kreftrelatert VTE er hovedsakelig basert på uttalelser fra eksperter da det er mangel på dokumentasjon av høy kvalitet. I de viktigste retningslinjene er lavmolekylært heparin foretrukket antikoagulant som førstelinjebehandling fremfor direktevirkende orale antikoagulantia og Vitamin K-antagonister.
     
  • Retningslinjene anbefaler lavmolekylært heparin i minst seks måneder ved behandling av VTE hos pasienter med aktiv kreft, muligvis lenger hos utvalgte pasienter med aktiv kreft (f.eks. metastaser, kjemoterapi).
     
  • Grunnleggende forskning av høy kvalitet behøves for å adressere ubesvarte spørsmål for optimering av antikoagulerende behandling ved kreftrelatert VTE.


 

Oversikt over retningslinjer for behandling av kreftrelatert VTE19

Fig. 3

LMWH-behandling av kreftpasienter med VTE

Det har blitt utviklet flere nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling med LMWH hos kreftpasienter. For behandling av VTE hos kreftpasienter har lavmolekylært heparin (LMWH) vært den foretrukne behandlingen for forebygging av tilbakefall av VTE de siste 15 årene. Dette er basert på CLOT-studien20.

Denne studien sammenlignet lavmolekylær heparin med oral antikoaguleringsbehandling for forebygging av tilbakevendende VTE hos kreftpasienter.

Hovedresultater fra CLOT-studien20

Fragmin er eneste LMWH som viser signifikant reduksjon i tilbakevendende venøs tromboembolisme versus warfarin, uten forskjeller i alvorlig blødning eller mortalitet20.

Fig. 4

                            

CLOT-studien er en randomisert, åpen mulitsenter-studie som undersøker om lavmolekylært heparin (dalteparin) er mer effektiv og sikrere enn oral antikoagulasjonsbehandling for forebygging av tilbakevendende tromboembolisme hos kreftpasienter med akutt venøs tromboembolisme. Pasienter ble randomisert til dalteparin eller dalteparin sammen med en oral antikoagulant (warfarin) i seks måneder. Pasienter ble evaluert for tilbakefall av symptomatisk venøs tromboembolisme hver andre uke i seks måneder.

Adaptert av Pfizer fra Lee AY et al. New England J Med 200320
 
 
 

5 nøkkelområder til vurdering ved behandlingsoppstart for høyrisikopasienter med kreftrelatert trombose

Referanser:

19. Agnes Lee, Overview of VTE treatment in cancer according to clinical guidelines. Thrombosis Research 164 (2018) S162-S167, 20. Lee AY et al. New England J Med 2003;349(2):146-53

 

PP-FRA-NOR-0263