Miljøinformasjon om Fragmin

Miljøpåvirkning i produksjon av legemidler kan skje:

  1. under produksjon av virkestoffet og øvrige innholdsstoffer i produktet ved utslipp til luft og vann
  2. ved utskillelse av aktiv substans og metabolitter fra kroppen via avløpsvannet til naturen
  3. dersom ubrukte legemidler og avfall ikke tas hånd om på en miljøvennlig måte

Pfizer jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen av sine legemidler.

Miljøpåvirkning fra virkestoffet 

Virkestoffet i Fragmin® heter dalteparin. Dalteparin er et heparinderivat. Råvaren til heparin, et karbohydrat (en type sukkerart), er et molekyl som utvinnes fra grisetarmer. Under produksjonen av Fragmin, omdannes heparinet til dalteparin.

Karbohydrater er prinsipielt unntatt fra kravet i den europeiske legemiddelmyndighet om at det ved registrering av legemidler må presenteres en vurdering av miljørisiko (ERA – "Environmental Risk Assessment"). Grunnen til dette unntaket er at det anses som lite sannsynlig at karbohydrater har en miljøpåvirkning av noen betydning.
 

Produksjon av Fragmin

Produksjonen av virkestoffet dalteparin skjer ved Pfizers fabrikk i Sverige.

De biotekniske prosesser som brukes i produksjon av biologiske legemidler er gunstigere ut fra et miljøperspektiv enn de kjemiske prosesser som brukes i produksjon av ordinære legemidler. Bruken av løsningsmidler og andre kjemikalier er mindre i biotekniske prosesser enn for kjemiske synteseprosesser.

Bioteknikkens allment aksepterte bedre miljøprofil er en av årsakene til at fabrikken i Sverige allerede på første halvdel av 90-tallet ble valgt ut som en "pilotfabrikk" for systematisk miljøarbeid i Pfizer (daværende Pharmacia). Fabrikken ble ISO 14001-sertifisert i 2004 samtidig med sertifisering av kvalitetssystemet i følge ISO 9001. Sommeren 2005 ble fabrikken sertifisert i følge den internasjonale standarden OHSAS 18001. Fabrikken i Sverige var den første fabrikken i Pfizer som fikk alle disse tre internasjonale miljøsertifikatene.

En av de viktigste miljøforbedringene ved fabrikken de siste årene er en overgang til fjernvarmeleveranser fra et nærliggende varmeverk som fyres med tre-avfall. Dette har medført at Pfizers fabrikk har redusert sine utslipp av kulldioksid fra fossilt brennstoff med mer enn 80%.

 
Miljøvennlig håndtering av pakningsmateriell 


Engangssprøyten:

  • Tomme sprøyter med nål, som er en blanding av glass, spisst materiale og plastmateriale, skal håndteres som avfall av spisse/skarpe gjenstander (gul avfallsboks) og deretter som "brennbart avfall
  • Kartongen: Papiravfallshåndtering. Sorteres som pappkartong.

 

Se Fragmin injeksjonsteknikk

Ønsker du å vite mer om miljøarbeidet i Pfizer, gå inn på bloggen www.ansvarsblogg.se 

PP-FRA-NOR-0263