Inflectra oppbevaring og holdbarhet

Oppbevaring av Inflectra

Oppbevares i kjølskap (2 °C - 8 °C).

For oppbevaringsbetingelser ved høyst 25 °C før rekonstituering av legemiddelet, se ovenfor.
For oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemiddelet, se nedenfor.
   

Holdbarhet på Inflectra

Før rekonstituering
5 år ved 2 °C – 8 °C. 

Inflectra kan oppbevares ved temperaturer opp til maksimum 25 °C i en enkelt periode på inntil 6 måneder, men ikke utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den nye utløpsdatoen må skrives på kartongen. Når Inflectra først er fjernet fra kjølig lagring må det ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.1


Etter rekonstituering og fortynning
Den fortynnede oppløsningen har vist kjemisk og fysikalsk bruksstabilitet i opptil 60 dager ved 2 °C til 8 °C og i ytterligere 24 timer ved 25 °C etter uttak fra kjøleskap. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør infusjonsoppløsningen gis umiddelbart, den totale oppbevaringstiden og betingelsene før bruk er brukerens ansvar og vil normalt ikke være lengre enn 24 timer ved 2 °C – 8 °C med mindre rekonstitueringen/fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.1

Referanse:

1. Inflectra SPC

PP-IFA-NOR-0046